[วันที่ 14] การวิเคราะห์ทรัพยากรและบันทึกลงฐานข้อมูล KOHA

day14

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

หลังจากเรียนรู้และทบทวนทฤษฏีของการวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมาแล้วก่อนหน้า ในวันที่ 14 ของการฝึกงานจึงเป็นวันที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เริ่มต้นพี่วนัทวิรา (วิทยากร) ได้อธิบายเหตุผลในการนำ KOHA ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Integrated library system) มาใช้งานในห้องสมุดRead More »

[วันที่ 10] บริการเอกสารฉบับเต็ม และบริการจัดหาหนังสือ และวารสารเข้าสู่ห้องสมุด

day10

บริการเอกสารฉบับเต็ม

การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งบริการหลักที่ห้องสมุดของผ่ายบริการความรู้ฯ ทำหน้าที่ในการจัดหาเพื่อนำมาให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. แต่การบอกรับฐานข้อมูลนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect บอกรับวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา หากนักวิจัยต้องการเอกสารที่เก่ากว่าปี 1995 บรรณารักษ์ที่ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อนำเอกสารมาให้บริการ ดังนั้นจึงเกิดเป็น บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS)Read More »

[วันที่ 3] เรียนรู้บริการยืมคืนเพิ่มเติม มอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ ขึ้นชั้นและเช็คชั้นหนังสือ

day3

วันที่ 19 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

การฝึกงานในวันที่ 3 ช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนรู้งานบริการ เป็นการมอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกนี้เป็นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Dokuwiki โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนสร้างเนื้อหา และส่วนเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ ในด้านเนื้อหาที่จะถูกนำมาเสนอในระบบนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เน้นประเด็นหลักในเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยเน้นการนำเสนอให้ผู้อ่านเกิดความความสนใจเมื่อได้พบเห็น
Read More »

[วันที่ 1] บริการยืมคืน และสร้างบล็อกเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

day1

วันที่ 17 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวารสารในห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีหน้าที่หลักในการเป็นห้องสมุดกลาง และให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดแล้ว ผู้เข้าใช้งานทุกคนสามารถยืมสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้ โดยมีระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง 15 วัน แต่ละครั้งไม่เกิน 5 เล่ม

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ KOHA ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบ Open Source เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ภายในห้องสมุด โดยหนังสือและทรัพยาสารสนเทศแต่ละชิ้นจะถูกระบุรายละเอียด และข้อมูลทางบรรณานุกรมด้วย QR Code การนำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งนั้นจะทำการสแกนผ่านเครื่องอ่าน QR Code และนำไปประมวลผลในระบบยืมคืนRead More »