[วันที่ 3] เรียนรู้บริการยืมคืนเพิ่มเติม มอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ ขึ้นชั้นและเช็คชั้นหนังสือ

day3

วันที่ 19 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

การฝึกงานในวันที่ 3 ช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนรู้งานบริการ เป็นการมอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกนี้เป็นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Dokuwiki โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนสร้างเนื้อหา และส่วนเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ ในด้านเนื้อหาที่จะถูกนำมาเสนอในระบบนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เน้นประเด็นหลักในเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยเน้นการนำเสนอให้ผู้อ่านเกิดความความสนใจเมื่อได้พบเห็น

หลังจากการมอบหมายโปรเจ็คเสร็จเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมการให้บริการระบบยืม-คืน ภายในห้องสมุด โดยเนื้อหามีการลงรายละเอียดมากกว่าในวันแรก เช่น การจองหนังสือล่วงหน้า การต่อเวลาการยืมหนังสือ นอกจากนี้แล้ว พี่แมว (วิทยากร) ยังได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของการแนะนำหนังสือของห้องสมุด โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ห้องสมุดจะแนะนำหนังสือที่บอกรับเข้ามาใหม่ในต้นเดือน
  • บรรณารักษ์ผู้ทำหน้าที่แนะนำหนังสือจะเพิ่มข้อมูลหนังสือใหม่ เข้ายังเว็บไซต์  stks.or.th/th/book-introduction.html โดยเพิ่มข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และสาระสังเขป
  • รายชื่อหนังสือที่แนะนำในแต่ละเดือนจะถูกเพิ่มเข้ายังรายชื่อหนังสือแนะนำของปีนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
  • รายชื่อหนังสือแนะนำจะถูกนำไปเสนอในเว็บไซต์ของประกาศ NSTDA ให้ผู้ใช้บริการได้เห็นและเพิ่มการถูกยืม

การแนะนำหนังสือเป็นบริการที่จะทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้หนังสือในห้องสมุดบางเล่ม มีผู้อ่านเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อการเรียนรู้ในขั้นตอนการยืมคืนเสร็จสิ้น ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขึ้นชั้นหนังสือ โดยเป็นหนังสือที่ถูกนำมาส่งคืน และดำเนินการในระบบยืมคืนเสร็จแล้ว

เวลา 13.00 – 17.00 น.

งานในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากในตอนเช้า โดยเป็นการเช็คชั้นหนังสือ จากรายชื่อผู้ยืมเกินกำหนดเวลา และเพิ่มรายชื่อวารสารลงในระบบ KOHA โดยมีรายละเอียดขั้นตอนได้แก่

  1. เข้าสู่ระบบ KOHA
  2. ค้นหาวารสารจากเลข Bibliography
  3. เพิ่มข้อมูลตัวเล่ม เช่น ฉบับ ปีที่ ฯ
  4. และบันทึกเข้าสู่ระบบ

ความคิดเห็นต่อการฝึกงานในวันนี้

การทำงานในวันนี้ค่อยข้างต้องใช้แรงเดิน และลุกนั่งพอสมควร เพราะการเช็คชั้นหนังสือนั้น ต้องใช้เวลา ความรอบคอบ และสายตาด้วยเพราะตัวเลขบนสันปกมีขนาดค่อนข้างเล็ก และความหนาแน่นของชั้นหนังสือ ทำให้การหาหนังสือแต่ละเล่มนั้นยากอยู่พอสมควร การขึ้นชั้นหนังสือในวันนี้ทำให้นึกไปถึงเรื่องที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ ที่มีห้องสมุดบางแห่งในต่างประเทศนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในการเช็คชั้นหนังสือ ทำให้บรรณารักษไม่ต้องเสียเวลาในการมาเพ่งดู เลขเรียกหนังสือแต่ละเล่ม และยังมีความแม่นยำในการตรวจสอบหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ถูกนำมาวางไว้ผิดที่ ผิดชั้น ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีนี้มีราคาถูกลง ก็หวังไว้ลึกๆ เป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเห็นการใช้เทคโนโลยีนี้บ้างในห้องสมุดบ้านเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s