[วันที่ 10] บริการเอกสารฉบับเต็ม และบริการจัดหาหนังสือ และวารสารเข้าสู่ห้องสมุด

day10

บริการเอกสารฉบับเต็ม

การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งบริการหลักที่ห้องสมุดของผ่ายบริการความรู้ฯ ทำหน้าที่ในการจัดหาเพื่อนำมาให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. แต่การบอกรับฐานข้อมูลนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect บอกรับวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา หากนักวิจัยต้องการเอกสารที่เก่ากว่าปี 1995 บรรณารักษ์ที่ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อนำเอกสารมาให้บริการ ดังนั้นจึงเกิดเป็น บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS)

พี่รัตนา ห้วยหงษ์ทอง ซึ่งเป็นวิทยากรและดูแลบริการเอกสารฉบับเต็ม อธิบายได้ฟังว่า ในขั้นตอนเริ่มแรกของบริการเอกสารฉบับเต็มนั้น เริ่มต้นจากการที่ผู้ใช้ต้องการเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล วารสาร หรือหนังสือแต่ภายในห้องสมุดไม่มีให้บริการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาเพื่อให้บริการ โดยผู้ใช้จะส่งรายชื่อ หรือข้อมูลทางบรรณานุกรมหรือของเอกสาร มายังพี่รัตนา จากนั้นพี่รัตนาจะทำการค้นหาเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการว่ามีให้บริการที่ไหนบ้าง โดยแยกออกเป็นดังนี้

1. เมื่อพบว่าเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้ร้องของเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลที่ สวทช. บอกรับ จะทำการดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารฉบับเต็ม จากนั้นจะส่งต่อเอกสารให้กับผู้ใช้ที่ร้องขอเข้ามา

2. ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการวารสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล แต่วารสารชื่อเรื่องที่ต้องการไม่มีให้บริการในฐานข้อมูลที่ สวทช. บอกรับ พี่รัตนาจะเริ่มต้นค้นหาผ่านเว็บไซต์ ๋ http://www.journallink.or.th/ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแหล่งวารสารในประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดกว่า 235 แห่ง การใช้ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้ทราบว่า วารสารชื่อเรื่องที่ผู้ใช้ร้องขอมา มีห้องสมุดแห่งไหนในประเทศไทยบอกรับไว้แล้วบ้าง จากนั้นเมื่อทราบห้องสมุดที่บอกรับ จะต้องทำจดหมายเพื่อขอทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดที่บอกรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนของหน้าเอกสารที่ผู้ใช้ร้องขอมา นอกจากทำสำเนาแล้วหากห้องสมุดไหนมีเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้วก็จะใช้การส่งผ่านอีเมล์แทนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสาร

journallink

3. หากเอกสารที่ผู้ใช้ร้องขออยู่ในรูปแบบของหนังสือ พี่รัตนาจะเริ่มค้นหาจะฐานข้อมูลของ NSTDA Online Libray หรือห้องสมุดในเครือข่ายและบริเวณที่ใกล้เคียงกับ สวทช. เช่นห้องสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์ ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดคณะในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากไม่พบหนังสือในห้องสมุดที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเปลี่ยนไปใช้การค้นหาจาก Thai Union Catalog http://202.28.199.61/opac/main/index.aspx ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมจาก OPAC ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่งของประเทศไทย หลังจากนั้นจึงทำเรื่องร้องขอ เพื่อนำมาให้บริการ

uctal

4. นอกจากนี้ห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ ฯ ยังให้บริการเอกสารจัดหาเอกสารฉบับเต็มแก่บุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดหาเอกสารที่ผู้ใช้ร้องขอเข้ามากับหน่วยงาน และห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีเอกสาร และยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ขอ’ STKS http://www.stks.or.th/th/stks-services/7-document-delivery-services.html ดังต่อไปนี้

 • หนังสือ /เอกสาร จากต่างประเทศ 200.00 บาท/เรื่อง
 • วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ 2,900.00 บาท
 • วารสารต่างประเทศ ราชการ 750.00 บาท ด่วน 3,400.00 บาท เอกชน 950.00 บาท ด่วน 3,600.00 บาท
 • สิทธิบัตร 750.00 บาท

บริการถ่ายเอกสาร

 • เอกสารมีที่ STKS 100.00 บาท/เรื่อง (ไม่เกิน 30หน้า)
 • เอกสารภายนอก STKS (ในประเทศ) 500.00 บาท/เรื่อง
 • วิทยานิพนธ์ไทย 500.00 บาท/เรื่อง (กรณีคำขอที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า 500.- บาท คิดราคาตามจริงบวกค่าดำเนินการ 200.-บาท)

ยืมระหว่างห้องสมุด

 • ต่างประเทศ 2,000.00 บาท (รอหนังสือประมาณ 3-4 สัปดาห์)
 • ในประเทศ 500.00 บาท

บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

แนวนโยบายในการจัดหาทรัพยากรเข้าสู่ห้องสมุด

 1. หนังสือ
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60%
  • สาขานโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการบริหารจัดการ 20%
  • สาขาอื่นๆ 20%
 2. วารสารฉบับพิมพ์
  • จัดหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการและคัดเลือกตามความนิยมเช่น Scientific America, The Economist, TIME
 3. ฐานข้อมูลออนไลน์
  • มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อยู่ในระดับสากล ได้รับความนิยม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย และโดดเดนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • มีข้อมูลสถิติการใช้งานอย่างเหมาะสม
 4. วารสารอิเล็กทรอกนิกส์
  • มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับไม่ซ้ำซ้อนในฐานข้อมูลออนไลน์
  • มีข้อมูลสถิติการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
 5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 ช่องทางการจัดหา

 1. ฝ่ายบริการความรู้ ฯ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร สวทช. โดยสามารถแนะนำให้เพื่อการพิจารณาจัดซื้อ ผ่านการเสนอแนะด้วยตนเองทางเว็บไซต์ งาน Book Fair รวมทั้งผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
 2. ฝ่ายบริการความรู้ ฯ ได้รับทรัพยากรสารสนเทศจากผู้บริหาร บุคลากร สวทช. บุคคลภายนอก ซึ่งมีการพิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสมกับ สวทช. ถ้าไม่เกี่ยวข้องให้บริจาคต่อไป
 3. ฝ่ายบริการความรู้ ฯ ได้รับทรัพยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์และศูนย์แห่งชาติ หลังจากการร้องขอให้ทำ CIP และช่วยดำเนินการเรื่อง ISBN พร้อมทั้งไฟล์นำเข้า Digital Content Database

งบประมาณในการจัดหา

ประเภท จำนวน งบประมาณ
หนังสือ 200 600,000
วารสาร(สิ่งพิมพ์) 41 120,644
ฐานข้อมูลออนไลน์ 10 21,927,288.81
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 15 21,144.00

หนังสือที่ได้รับการจัดหาเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งหนังสือใหม่ทุกวันพุธของสัปดาห์ ให้กับงาน KMS เพื่อลงรายการบรรณานุกรม และจัดทำตัวเล่มต่อไป


การเพิ่มหนังสือและวารสารเข้าสู่ระบบ KOHA

หลังจากได้ตัวเล่มจากขั้นตอนการจัดหาแล้ว รายชื่อหนังสือทั้งหมดจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ KOHA และเปลี่ยนแปลงสถานะของหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ที่ร้องขอทราบว่าหนังสือที่ต้องการนั้นพร้อมที่จะให้บริการแล้ว โดยขั้นตอนของการบันทึกระเบียนหนังสือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ KOHA โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

d10_1

2. ไปยังเมนู Acquisition และค้นหาชื่อบริษัทสำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่ายในช่องค้นหาด้านขวามือ

d10_2

3. เลื่อนมายังตำแหน่งตรงกลางของหน้าจอ คลิก Add Order

d10_3

4. กดเพิ่ม New Record

d10_4

5 เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม

koha1

Catalog Details
Title ชื่อหนังสือ
Author ชื่อผู้แต่ง
Publisher ชื่อสำนักพิมพ์
Copyright Date ปีลิขสิทธิ์
Format ประเภทของทรัพยากร
ISBN เลข International Standard Book Number
Series ชื่อชุด
Branch สถานที่ที่ให้บริการ เลือกเป็น ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
Accounting Detail
Quantity จำนวนเล่ม
Bookfund เลือกเป็นปีงลประมาณปัจจุบัน
กด Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

6.หลังจากการบันทึกระเบียนหนังสือเสร็จแล้ว จะต้องนำเลข Bib ของหนังสือแต่ละเล่มโน้ตลงในหน้าปกใน ก่อนนำส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์ ฯ ให้เลขหมู่ขั้นตอนของการหาเลข Bib มีดังต่อไปนี้

1. ค้นหาตัวเล่มจากเมนู STKS Search เลือก ค้นหาขั้นสูง  ค้นหาด้วยชื่อหนังสือหรือ ISBN แต่ละเล่ม จากนั้น เข้าไปยังชื่อหนังสือที่ต้องการดูเลข ฺBib

d10_5

2. คลิกปุ่ม Edit MARC

d10_6

3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกที่ 900-999 แก้ไข้ type of Bib เป็นประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และ item Type เป็นประเภทของหนังสือ จากนั้นกดปุ้ม Save Bibliographic Record and go to items

d10_7

5. ปรับ Location กดเพิ่มข้อมูล Item จากนั้นะเปลี่ยนสถานะของหนังสือเป็นอยู่ในระหว่างลงรายการ และกดปุ่ม ปรับสถานะของ Bib

d10_8

การเพิ่มวารสารเข้าสู่ระบบ KOHA

1, เลือก STKS Search กรอกข้อมูลของวารสารแต่ละชื่อเรื่องในช่องค้นหา

d10_9

2. คลิกเลือกที่ชื่อเรื่องวารสาร

d10_10

3. คลิกปุ่ม Edit item

d10_11

4.  เพิ่มรายการของวารสารฉบับปัจจุบัน

d10_12

5. กด เพิ่มข้อมูล Item เพื่อบันทึกข้อมูลวารสารฉบับล่าสุดเข้าสู่ฐานข้อมูล

d10_13


13.00-17.00 น.

ช่วงบ่ายของวันงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานต่อจากช่วงเช้า หลักจากทำงานเสร็จพี่รัตนา พาไปเยี่ยมชมห้องสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยกาศภายในดูทันสมัย น่าเข้าใช้บริการ ภายในมีพื้นที่และสารสนเทศเพรียบพร้อมสำหรับการให้บริการ เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไป


ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกงานในวันนี้

ในช่วงเช้าของวันถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ในตอนบ่ายการได้เข้าไปใช้บริการในห้องสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจ

ภายในชั้นล่างของห้องสมุดถูกจัดให้เป็นสถานที่สำหรับอ่านหนังสือทั้งหมด โต๊ะและที่นั่งอ่านหนังสือสามารถรองรับการใช้งานได้จำนวนมาก ด้านบนชั้น 2 และ 3 เป็นที่สำหรับเก็บหนังสือ นอกจากนี้ยังมีโซนเงียบที่ทำแยกขึ้นมาเฉพาะและอุณหภูมิภายในห้องสมุดเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่หลบร้อน ในสภาพอากาศของกรุงเทพฯ ในตอนกลางวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s