คู่มือการใช้งาน Greenstone ฉบับประยุกต์

ตอนเรียนวิชา Library Automation ได้ลองเล่น ลองใช้งาน Greenstone เอามาทำคลังเก็บเอกสารดิจิทัล ท้ายเทอมมีการทำรายงานคู่มือการใช้งานเบื้องต้นด้วย เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านในภายหลัง เนื้อหาในรายงานคร่าวมีดังนี้

การสร้าง Collection ด้วย Greenstone Digital Library
1. ความต้องการพื้นฐานของระบบ
2. การเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับบรรณารักษ์และผู้จัดทำ Digital Collection
3. การสร้าง Collection และเพิ่มไฟล์เข้าสู่ Collection
4. การกำหนด Metadata ให้แก่ไฟล์ใน Collection
5. การกำหนดหมวดหมู่ย่อยใน Collection ด้วย Metadata
6. การ Build และแสดงตัวอย่าง Collection ที่สร้างขึ้น
7. การสร้างเมนูเพื่อจัดกลุ่มการแสดงผล Collection
8. การติดตั้ง Plug-in สำหรับการดึงสารบัญในไฟล์เอกสาร Word และ PDF
9. การเพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย เพลงและวิดีโอ
10. การปรับแต่งการแสดงผล
11. การส่งออก Collection เพื่อการใช้งานบน CD-Rom
การติดตั้งและใช้งาน Collection (มุมมองผู้ใช้งาน)
1. การติดตั้ง Collection ลงบนคอมพิวเตอร์
2. การใช้งานเบื้องต้น
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ Greenstone Digital Library

ท่านใดสนใจดาวน์โหลดได้จาก ลิงก์ด้านล่างเลยครับ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน – re54lib287

[วันที่ 1] บริการยืมคืน และสร้างบล็อกเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

day1

วันที่ 17 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวารสารในห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีหน้าที่หลักในการเป็นห้องสมุดกลาง และให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดแล้ว ผู้เข้าใช้งานทุกคนสามารถยืมสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้ โดยมีระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง 15 วัน แต่ละครั้งไม่เกิน 5 เล่ม

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ KOHA ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบ Open Source เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ภายในห้องสมุด โดยหนังสือและทรัพยาสารสนเทศแต่ละชิ้นจะถูกระบุรายละเอียด และข้อมูลทางบรรณานุกรมด้วย QR Code การนำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งนั้นจะทำการสแกนผ่านเครื่องอ่าน QR Code และนำไปประมวลผลในระบบยืมคืนRead More »