viewport เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในมือถือ

 <meta name=”viewport” content=”user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width” />

//user-scalable=no ป้องกันผู้ใช้ซูมเข้าออกหน้าเว็บ

//width=device-width ความกว้างเท่ากับขนาดของหน้าจอแสดงผล