การเลือก Level ของ Heading เพื่อการแสดงผลในสารบัญ

ใน Microsoft Word หากมีการจัดทำเอกสารโดยมีการประยุกต์ใช่ Style จะทำให้สามารถสร้างสารบัญได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการอ้างอิงจาก Heading ในระดับต่างๆ ตั้ง Heading 1 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สารบัญที่สร้างขึ้นมาอ้างอิง Heading ระดับใดมาบ้าง โดยสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

กดเลือก ที่สารบัญ ที่สร้างขึ้น กด Alt+F9 จากนี่นรายการสารบัญจะเปลี่ยนไปเป็นดังภาพ

word-toc-1

แก้ไขระดับของ Heading ตั้งแต่ 1 ถึง ระดับที่ต้องการ และ กด Alt+F9 อีกครั้ง

word-toc-2

คลิก Update Entire table และ กด OK สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอของ User citbytes

http://www.youtube.com/watch?v=no1yhV2v-bE

การสร้างสารบัญภาพและสารบัญตาราง

การสร้างสารบัญภาพและตารางนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้อ่านเอกสารสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นรูปภาพและตารางในเอกสารได้ง้ายขึ้น โดยการทำสารบัญรูปภาพและตารางจะอ้างอิงจากการทำ Caption หรือคำอธิบายของภาพและตารางที่ถูกกำหนดขึ้น

การสร้าง Caption หรือคำอธิบายใต้ภาพหรือตาราง

คลิกขวาที่รูปภาพหรือตาราง เลือก Insert Caption
toc1
Read More »

การใช้คุณสมบัติ Section ใน MS Word เพื่อแยกส่วนของเอกสารออกจากกัน

การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Word เพื่อจัดทำเอกสารขึ้นมาสักชิ้นงานหนึ่งนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ๋มักจะแยกเอกสารส่วนของหน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา และบรรณานุกรมออกจากกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับเลขหน้าที่ต้องการให้แสดงเฉพาะในส่วนของเนื้อหา คำถามจึงเกิดขึ้นว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมส่วนต่างๆ ของเอกสารทั้งหมดไว้ ในไฟล์เดียว และสามารถเรียงลำดับเลขหน้าของแต่่ละส่วนได้อิสระจากกันโดยไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวการใช้งานคุณสมบัติ Section ของ Microsoft Word จะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยให้งานจัดทำเอกสารสะดวก สบายและง่ายยิ่งกว่าเดิมRead More »

[วันที่ 2] เรียนรู้การกำหนดรูปแบบเอกสารดิจิทัล และการสแกนหนังสือ

day2
วันที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การจัดทำเอกสารดิจิทัลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้เรื่องการจะทำเอกสารดิจิทัลให้ตรงตามแบบมาตรฐานของ สวทช. และใช้เครื่องที่มีอยู่ของซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ พี่เล็ก (วิทยากร) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำรูปแบบของเอกสารให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ของแต่ละองค์กร ว่าความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจทำให้เอกสารดิจิตัลที่ถูกจัดทำขึ้นแล้วในอดีตหรือเอกสารที่กำลังทำขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจไม่สามารถรองรับหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากนี้ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีแต่ละระบบที่แตกต่างกัน อาจทำให้เอกสารดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบเดียวกันก็อาจแสดงผลได้ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำเอกสารดิจิทัลในแต่ละครั้งจะต้องถูกกำหนดมาตรฐานขึ้น และใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ เพื่อให้เอกสารดิจิทัลที่จัดทำขึ้นนั้นมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และยังส่งผลดีต่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารชิ้นนั้นไปยังรูปแบบ (Format) อื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ของเอกสารชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดทำ ที่จัดทำเอกสารต้นฉบับขึ้นเพียงครั้งเดียวและสามารถเผยแพร่เอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นในหลายรูปแบบ และท้ายที่สุดยังช่วยให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นRead More »