[วันที่ 9] เรียนรู้ระบบ My Performance และ Researcher ID

day9

ระบบ My Performance หรือ MP เป็นระบบคลังความรู้ของนักวิจัย สวทช. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้จัดเก็บผลงานของนักวิจัยทั้งเอกสารตีพิมพ์ ตำรา ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นระบบที่หน่วยงานกลางใช้วัดประสิทธิภาพของนักวิจัย เพื่อใช้ในการประเมินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร

การเพิ่มองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ นักวิจัยสามารถบันทึกเข้าไปได้เองโดยผ่านเว็บไซต์หลักในเครือข่ายอินทราเน็ตของ สวทช. และบรรณารักษ์ในห้องสมุดช่วยเพิ่มผลงานให้แก่นักวิจัยโดยการ Subscribe หรือตั้ง Alert เมื่อมีผลงานใหม่ของนักวิจัยถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลอาทิ Scopus หรือ ScienceDirectRead More »