[วันที่ 8] เข้าร่วมสัมมนาการใข้ Thomson Innovation และเรียนรู้การสร้างงานนำเสนอแบบ Illustration Diagram

day8

วันที่ 28 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 8 ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูล Thomson Innovation ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมสิทธิบัตรไว้ทั่วโลก นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์สามารถใช้ฐานข้อมูลในการตรวจสอบก่อนเริ่มทำงานการวิจัยหรือผลิตผลงานเพื่อป้องกันการวิจัยหรือการคิดค้นซ้ำกับผลงานอื่นๆ นอกจากนักวิจัยแล้วเจ้าหน้าที่กำหนดแผนนโยบายขององค์กรยังสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ในการศึกษาแนวโน้มหรือ Trend ของผลิตภัณฑ์และใช้ศึกษาและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางธุรกิจได้เช่นกัน

สวทช. ได้บอกรับฐานข้อมูล Thomson Innovation ในรูปแบบ Individual เนื่องมาจากราคาของการบอกรับมีราคาแพง อีกทั้งรูปแบบการใช้งานแตกต่างจากฐานข้อมูลวารสารอื่นๆ ที่บอกรับ ดังนั้นเมื่อคำนวณถึงความคุ้มค่าแล้วฝ่ายบริการความรู้ ฯ จึงทำการบอกรับเพียงแค่ 1 account

การสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ในครั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัท SCG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานฐานข้อมูล มาสาธิต แนะนำ และตอบข้อสงสัยต่อนักวิจัยผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านRead More »