About

ศุภชัย วงค์มูล (บอม)

กำลังศึกษาอยู่ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจ

มีความสนใจในวงการของห้องสมุด การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web-based สนใจในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Javascript, CSS, HTML และติดตามความเคลื่อนไหวในวงการการพัฒนาเว็บไซต์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาสำหรับห้องสมุดประชาชน (Wisth)

– ระบบบล็อกสำเร็จรูป (Blox) (อยู่ในช่วงการพัฒนา)

–  Barcode Generator ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s