STKS

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก มีหน้าที่โดยรวม ดังนี้

 • จัดทำและดำเนินการแผนงานบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนงานห้องสมุด สื่อสาระดิจิทัล และการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
 • บริการฐานข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
 • ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เช่น คู่มือการใช้งาน การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อใช้งานภายใน สวทช. รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • วางแผนและบริหารการจัดการความรู้ของ สวทช. รวมถึงพัฒนาและ/หรือแนะนำกลไกและเครื่องมือในการจัดการความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดหาและทำทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลและห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่บุคคลผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอก สวทช.
 • ให้บริการงานสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายจากทั่วทั้ง สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ให้บริการสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของสำนักงานแก่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • สร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การสร้างเครือข่ายประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์รวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม และภาคการผลิตในการสร้างขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

 •     เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
 •     เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
 •     บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
 •     สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

โครงสร้างตามสายงาน

 • งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)
  • จัดหาและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจจากทั้งภายในและภายนอก สวทช. รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคลที่สนใจจากทั้งภายใน และภายนอก สวทช.
  • ส่งเสริมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมถึงเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลเส้นทาง และการอ้างอิงต่างๆ อย่างเหมาะสม
  • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านความรู้และห้องสมุด เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)
 • งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)
  • ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เช่น คู่มือการใช้งาน การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อใช้งานภายใน สวทช. รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนตามความจำเป็นและเหมาะสม
  • ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการที่ปรึกษาในด้านสื่อสาระดิจิทัลแก่หน่วยงานภายใน สวทช. และหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม
  • สนับสนุนการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช.
  • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)
 • งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)
  • วางแผนและบริหารการจัดการความรู้ของ สวทช. รวมถึงพัฒนาและ/หรือแนะนำกลไกและเครื่องมือในการจัดการความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และความสำเร็จของนักวิจัย
  • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)
Photo 18-4-57 14 46 28 (Medium) Photo 18-4-57 14 45 43 (Medium) Photo 18-4-57 14 45 55 (Medium)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s