[วันที่ 2] เรียนรู้การกำหนดรูปแบบเอกสารดิจิทัล และการสแกนหนังสือ

day2
วันที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การจัดทำเอกสารดิจิทัลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้เรื่องการจะทำเอกสารดิจิทัลให้ตรงตามแบบมาตรฐานของ สวทช. และใช้เครื่องที่มีอยู่ของซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ พี่เล็ก (วิทยากร) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำรูปแบบของเอกสารให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ของแต่ละองค์กร ว่าความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจทำให้เอกสารดิจิตัลที่ถูกจัดทำขึ้นแล้วในอดีตหรือเอกสารที่กำลังทำขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจไม่สามารถรองรับหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากนี้ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีแต่ละระบบที่แตกต่างกัน อาจทำให้เอกสารดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบเดียวกันก็อาจแสดงผลได้ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำเอกสารดิจิทัลในแต่ละครั้งจะต้องถูกกำหนดมาตรฐานขึ้น และใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ เพื่อให้เอกสารดิจิทัลที่จัดทำขึ้นนั้นมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และยังส่งผลดีต่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารชิ้นนั้นไปยังรูปแบบ (Format) อื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ของเอกสารชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดทำ ที่จัดทำเอกสารต้นฉบับขึ้นเพียงครั้งเดียวและสามารถเผยแพร่เอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นในหลายรูปแบบ และท้ายที่สุดยังช่วยให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นRead More »