การสร้างสารบัญภาพและสารบัญตาราง

การสร้างสารบัญภาพและตารางนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้อ่านเอกสารสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นรูปภาพและตารางในเอกสารได้ง้ายขึ้น โดยการทำสารบัญรูปภาพและตารางจะอ้างอิงจากการทำ Caption หรือคำอธิบายของภาพและตารางที่ถูกกำหนดขึ้น

การสร้าง Caption หรือคำอธิบายใต้ภาพหรือตาราง

คลิกขวาที่รูปภาพหรือตาราง เลือก Insert Caption
toc1
Read More »