[วันที่ 16] เข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” และเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งความรู้ ว/ท

day16

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 16 ในการฝึกงานได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” ผู้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และอาจารย์เยาวลักษณ์ คนคล่อง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงแรกก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาการบรรยายได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอนรับและแนะนำผลงานและภารกิจด้านต่างๆ ของ สวทช. ต่อผู้เข้าฟังบรรยาย

ต่อจากนั้นอาจารย์บุญเลิศ ได้เริ่มอธิบายประสบการณ์และแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
(Courseware) ที่ทาง สวทช. จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเพื่อ 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษานอกระบบ (Informal) และกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย

Read More »

[วันที่ 11] แนะนำสถานที่และหน่วยงานภายใน สวทช.

เช้าวันที่ 11 ของการฝึกงานเป็นการพาไปแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานของ สวทช. และหน่วยงานย่อยต่างๆ ใช้ทำการในปัจจุบัน ภายในที้งอาคารของหน่วยงานต่างๆ อาคารของสถานประกอบการต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ หอพัก สวทช.  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ไร่  โดยมีพี่เปิ้ล และพี่หน่อยเป็นวิทยากรแนะนำและให้รายละเอียดของแต่ละสถานที่

[วันที่ 4] ปฐมนิเทศนักศึกษาฝีกงานใหม่ และลงรายการซีดี

day4

วันที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 8.00  – 10.00 น.

ในช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 4 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาฝึกงานของ สวทช. โดยกิจกรรมหลักเป็นการแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในของสวทช ซึ่งประกอบไปด้วยRead More »