[วันที่ 3] เรียนรู้บริการยืมคืนเพิ่มเติม มอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ ขึ้นชั้นและเช็คชั้นหนังสือ

day3

วันที่ 19 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

การฝึกงานในวันที่ 3 ช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนรู้งานบริการ เป็นการมอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกนี้เป็นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Dokuwiki โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนสร้างเนื้อหา และส่วนเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ ในด้านเนื้อหาที่จะถูกนำมาเสนอในระบบนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เน้นประเด็นหลักในเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยเน้นการนำเสนอให้ผู้อ่านเกิดความความสนใจเมื่อได้พบเห็น
Read More »

[วันที่ 1] บริการยืมคืน และสร้างบล็อกเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

day1

วันที่ 17 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวารสารในห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีหน้าที่หลักในการเป็นห้องสมุดกลาง และให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดแล้ว ผู้เข้าใช้งานทุกคนสามารถยืมสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้ โดยมีระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง 15 วัน แต่ละครั้งไม่เกิน 5 เล่ม

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ KOHA ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบ Open Source เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ภายในห้องสมุด โดยหนังสือและทรัพยาสารสนเทศแต่ละชิ้นจะถูกระบุรายละเอียด และข้อมูลทางบรรณานุกรมด้วย QR Code การนำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งนั้นจะทำการสแกนผ่านเครื่องอ่าน QR Code และนำไปประมวลผลในระบบยืมคืนRead More »