[วันที่ 7] เรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resource) และการเพิ่ม Watermark ในไฟล์ PDF

day7

วันที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการฝึกงานในเช้าวันที่ 7 เป็นการเรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดผ่ายบริการความรู้ ฯ โดยพี่พรพรรณ บุญยะทิม (วิทยากร) ซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านนี้ พี่พรพรรณอธิบายถึงวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช. ว่าการจัดหาฐานข้อมูลในแต่ละฐานจะถูกพิจารณาโดยคณะทำงานจัดหาสารสนเทศวิชาการ สวทช. โดยพิจารณาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของสวทช. ในปัจจุบันนั้นมีฐานข้อมูลที่ถูกบอกรับจำนวนทั้งสิ้น 9 ฐานข้อมูลได้แก่

  1. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  2. Web of Science
  3. SpringerLink
  4. ScienceDirect
  5. Scopus
  6. American Chemical Society (ACS)
  7. ACM (Association for Computing Machinery)
  8. Thomson Innovation (Patent)
  9. BOL (Business online)

Read More »