[วันที่ 32] การทัศนศึกษาดูงาน ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

day32

เวลา 8.00 – 15.00 น

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

วันที่ 32 ของการฝึกงานในวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกปฏิบัติงานโดยการออกไปทัศนศึกษา และดูงาน ภายนอกห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยห้องสมุดที่ได้ไปศึกษาและดูงานได้แก่ หอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และห้องสมุดอาเซียน  ถนัด คอมันตร์

ในช่วงเช้าเริ่มต้นศึกษาดูงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการห้องสมุดมีอยู่ 2 แห่งคือ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ซึ่งถูกจัดเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแบบ Traditional Library หรือห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 เป็นพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 2 พื้นที่ Edutainment Zone ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย และโซนฝึกภาษาด้วยตนเอง ชั้นที่ 3 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ห้องศึกษากลุ่ม,เดี่ยว และชั้น 4-5 เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และการศึกษากลุ่มRead More »

[วันที่ 19] ลงรายการทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกจำหน่ายออกเพื่อการบริจาค

day19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

เวลา 12.00-17.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ บางส่วนที่มีเนื้อหาภายในล้าสมัยแล้ว เพื่อเป็นการหมุนเวียน และบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นออกไป เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจัดหาเขามาใหม่ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จำหน่ายออกไปแล้วจะถูกนำไปบริจาคให้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่นห้องสมุดในทัณฑสถาน หรือห้องสมุดอื่นที่ขาดแคลน การจำหน่ายออกแต่ละครั้งจะต้องมีการทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้ทราบปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดที่ได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศสามารถนำข้อมูลระเบียนเหล่านั้นไปใช้งานได้ในภายหลัง

Read More »

[วันที่ 17-18] การจัดทำ QR Code ตัวเล่ม

day1718

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00

เช้าวันที่ 17 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้งานการจัดทำ QR Code เพื่อใช้ในงานบริการยืมคืน โดยมีพี่วลัยภรณ์  เป็นผู้ให้การบรรยาย พี่วลัยภรณ์ อธิบายให้ฟังว่า หนังสือทุกเล่มที่ทำการวิเคราะห์และให้เลขหมู่แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำ QR Code ซึ่งจะจัดทำด้วยกัน 2 รูปแบบคือ QR Code สำหรับการให้บริการยืมคืน และ QR Code สำหรับเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ แต่ในปัจจุบันจะจัดทำเพียงแค่ QR Code สำหรับบริการยืมคืนเท่านั้น เพราะ QR Code ที่เก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมยังไม่ถูกนำไปใช้งานมากนัก ขั้นตอนของการจัดทำ QR Code สำหรับบริการยืมคืนมีดังต่อไปนี้Read More »

[วันที่ 16] เข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” และเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งความรู้ ว/ท

day16

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 16 ในการฝึกงานได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” ผู้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และอาจารย์เยาวลักษณ์ คนคล่อง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงแรกก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาการบรรยายได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอนรับและแนะนำผลงานและภารกิจด้านต่างๆ ของ สวทช. ต่อผู้เข้าฟังบรรยาย

ต่อจากนั้นอาจารย์บุญเลิศ ได้เริ่มอธิบายประสบการณ์และแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
(Courseware) ที่ทาง สวทช. จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเพื่อ 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษานอกระบบ (Informal) และกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย

Read More »

[วันที่ 14] การวิเคราะห์ทรัพยากรและบันทึกลงฐานข้อมูล KOHA

day14

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

หลังจากเรียนรู้และทบทวนทฤษฏีของการวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมาแล้วก่อนหน้า ในวันที่ 14 ของการฝึกงานจึงเป็นวันที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เริ่มต้นพี่วนัทวิรา (วิทยากร) ได้อธิบายเหตุผลในการนำ KOHA ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Integrated library system) มาใช้งานในห้องสมุดRead More »

[วันที่ 13] Opensource Software

day13

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.oo – 12.00 น.

Opensource หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมีแนวคิดหลักคือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างอิสระทั้งบุคคลทั่วไป หรือองค์กร และเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน

ซอฟต์แวร์ Opensource และ Freeware แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ และไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ซอฟต์แวร์ทั้ง 2 รูปแบบนี้ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยสิ่งที่ Freeware แตกต่างออกไปจาก Opensource คือการใช้งานคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่เต็มรูปแบบเหมือน Opensource อาจมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะเวลาในการจำกัดการใช้งาน หรือมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อสั่งซื้อซอฟต์แวร์ฉบับสมบรูณ์ อีกทั้ง Freeware ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งาน หรือแจกจ่ายเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับให้ผู้อื่นสามารถนำไปพัฒนาต่อได้เหมือนซอฟต์แวร์ OpensourecRead More »

[วันที่ 12] งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 12 เป็นการเรียนรู้งานวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด โดยมีพี่ศตพล เป็นวิทยากรที่แนะนำงานในด้านนี้ โดยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงทฤษฏีและหลักการพื้นฐานของการจัดหมวดหมู่และการบริหารทรัพยากรในห้องสมุด เช่นRead More »

[วันที่ 11] แนะนำสถานที่และหน่วยงานภายใน สวทช.

เช้าวันที่ 11 ของการฝึกงานเป็นการพาไปแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานของ สวทช. และหน่วยงานย่อยต่างๆ ใช้ทำการในปัจจุบัน ภายในที้งอาคารของหน่วยงานต่างๆ อาคารของสถานประกอบการต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ หอพัก สวทช.  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ไร่  โดยมีพี่เปิ้ล และพี่หน่อยเป็นวิทยากรแนะนำและให้รายละเอียดของแต่ละสถานที่

[วันที่ 10] บริการเอกสารฉบับเต็ม และบริการจัดหาหนังสือ และวารสารเข้าสู่ห้องสมุด

day10

บริการเอกสารฉบับเต็ม

การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งบริการหลักที่ห้องสมุดของผ่ายบริการความรู้ฯ ทำหน้าที่ในการจัดหาเพื่อนำมาให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. แต่การบอกรับฐานข้อมูลนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect บอกรับวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา หากนักวิจัยต้องการเอกสารที่เก่ากว่าปี 1995 บรรณารักษ์ที่ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อนำเอกสารมาให้บริการ ดังนั้นจึงเกิดเป็น บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS)Read More »