บทความการทำงานร่วมกับ sqllite

Creating, dropping, and altering tables in SQLite
http://zetcode.com/db/sqlite/tables/


SQlite ใช้การเปลี่ยนชื่อ คอลัมน์โดยการ สร้างตาราง TEMPORARY ใหม่ที่สร้างขึ้นมา แทรกข้อมูลเก่าลงไปในตาราง TEMPORARY ลบตารางเก่าเอา จากนั้นสร้างตารางใหม่ขึ้นมา แทรกข้อมูลจากตาราง Temp ลงตารางใหม่ และ ลบตาราง Temp ออกในลำดับสุดท้าย

BEGIN TRANSACTION;
CREATE TEMPORARY TABLE t1_backup(a,c);
INSERT INTO t1_backup SELECT a,c FROM t1;
DROP TABLE t1;
CREATE TABLE t1(a,b, c);
INSERT INTO t1 SELECT a,c FROM t1_backup;
DROP TABLE t1_backup;
COMMIT;


ตัวอย่าง PHP เชื่อมต่อกับ SQLite ผ่าน PDO

$db = new PDO(‘sqlite:database_file_name’);

สร้าง ตาราง
/*$sql = “CREATE TABLE members”.
“(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,”.
“username VARCHAR(20) NOT NULL,”.
“email VARCHAR(50),”.
“added_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);”;

เพิ่มข้อมูล
/*$sql = “INSERT INTO members (id,username,email,added_date) VALUES (null,’username’,’email@mail.com’,'”.date(“Y-m-d H:i:s”).”‘) “;*/

คิวรี่ข้อมูล
/*$sql = “SELECT * FROM members ORDER BY added_date DESC LIMIT 0,50”;
$result = $db->query($sql);
while($row = $result->fetchObject()){
echo “[$row->id]”.$row->name.”|”.$row->email.”|”.$row->added_date.”<br/>”;
}*/

unset($db); #ปิดการเชื่อมต่อ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s