ป้องกันการเข้าถึง Directory และดาวน์ไฟล์ SQlite ด้วย .htaccess

Options -Indexes
<FilesMatch “\.(db|sqlite|txt)$”>
Deny from all
</FilesMatch>

Advertisements