เปลี่ยน command จาก nodejs เป็น node

การติดตั้ง Node.js ใน ubuntu (14.04) หลังจากติดตั้งเสร็จ command ที่เรียกใช้ Node.js จะเรียกใช้ผ่าน nodejs แต่หากเมื่อนำไปใช้ร่วมกับแพ็กเกจอื่นๆ อย่าง cordova อาจเกิดข้อผืดพลาดได้ ดังนั้นจึงต้องทำการเปลี่ยนให้เรียกใช้ได้ผ่าน command node โดยการวิธีการตั้งค่าทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ลองใช้งานแล้วได้ผลคิอ

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

node.js – nodejs vs node on ubuntu 12.04 – Stack Overflow.

หรือมีกระทู้ใน ask,ubuntu แนะนำให้ทำงานถอนการติดตั้งเวอร์ชันเดิมออกก่อนแล้วติดตั้งเข้าไปใหม่ผ่าน

sudo apt-get –purge remove node
sudo apt-get –purge remove nodejs-legacy
sudo apt-get –purge remove nodejs

sudo apt-get install nodejs-legacy

# Confirm it worked

node –version       # v0.10.13

ls -la `which node`  # … /usr/bin/node -> /etc/alternatives/node

http://askubuntu.com/questions/235655/node-js-conflicts-sbin-node-vs-usr-bin-node

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s