[วันที่ 32] การทัศนศึกษาดูงาน ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

day32

เวลา 8.00 – 15.00 น

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

วันที่ 32 ของการฝึกงานในวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกปฏิบัติงานโดยการออกไปทัศนศึกษา และดูงาน ภายนอกห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยห้องสมุดที่ได้ไปศึกษาและดูงานได้แก่ หอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และห้องสมุดอาเซียน  ถนัด คอมันตร์

ในช่วงเช้าเริ่มต้นศึกษาดูงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการห้องสมุดมีอยู่ 2 แห่งคือ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ซึ่งถูกจัดเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแบบ Traditional Library หรือห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 เป็นพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 2 พื้นที่ Edutainment Zone ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย และโซนฝึกภาษาด้วยตนเอง ชั้นที่ 3 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ห้องศึกษากลุ่ม,เดี่ยว และชั้น 4-5 เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และการศึกษากลุ่ม

ภายในอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ยังมีห้องสมุด ECO-Library ซึ่งวัสดุทั้งหมดภายในห้องสมุดถูกรีไซเคิลมาจากวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น เม็ดกระดุม ลังกระดาษ ยางรถยนต์

นอกจากนี้พื้นที่ด้านหลังของห้องสมุด ยังถูกนำมาจัดทำให้เป็นห้องสมุดในสวน โดยจัดพื้นที่เพื่อให้บริการอ่านหนังสือภายในอาณาบริเวณที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ผู้ใช้สามารถศึกษาพันธุ์ไม้ที่นำมาประดับ และยังมีเวทีเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงกิจกรรมและดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานภายในห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ NIDA ภายในอาคารของห้องสมุดมีพื้นที่สำหรับการให้บริการทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 2 Digital Memoboard, Digital Bookself, E-book Station, บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง ฯลฯ เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการการค้นคว้า งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและ ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการการค้นคว้า งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก

นอกจากนี้ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยังมีห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ผู้วางรากฐานการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในห้องสมุดเน้นการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้บริการได้อย่างกว้างขวางและน่าเข้าใช้งาน

โดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นอย่างมาก ประการแรกคือ มีส่วนให้บริการ Digital Memo Board เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเขียนความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อห้องสมุดได้  มีการนำเทคโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น Digital Bookself หรือ E-book Station เป็นต้น รวมไปถึงการออกแบบและจัดสรรพื้นที่ของห้องสมุด ทำให้เป็นห้องสมุดน่าเข้าใช้บริการ ถือเป็นห้องสมุดที่ฉีกจากภาพลักษณ์เดิมๆ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาห้องสมุดในอนาคตได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s