[วันที่ 32] การทัศนศึกษาดูงาน ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

day32

เวลา 8.00 – 15.00 น

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

วันที่ 32 ของการฝึกงานในวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกปฏิบัติงานโดยการออกไปทัศนศึกษา และดูงาน ภายนอกห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยห้องสมุดที่ได้ไปศึกษาและดูงานได้แก่ หอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และห้องสมุดอาเซียน  ถนัด คอมันตร์

ในช่วงเช้าเริ่มต้นศึกษาดูงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการห้องสมุดมีอยู่ 2 แห่งคือ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ซึ่งถูกจัดเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแบบ Traditional Library หรือห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 เป็นพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 2 พื้นที่ Edutainment Zone ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย และโซนฝึกภาษาด้วยตนเอง ชั้นที่ 3 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ห้องศึกษากลุ่ม,เดี่ยว และชั้น 4-5 เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และการศึกษากลุ่มRead More »