การเลือก Level ของ Heading เพื่อการแสดงผลในสารบัญ

ใน Microsoft Word หากมีการจัดทำเอกสารโดยมีการประยุกต์ใช่ Style จะทำให้สามารถสร้างสารบัญได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการอ้างอิงจาก Heading ในระดับต่างๆ ตั้ง Heading 1 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สารบัญที่สร้างขึ้นมาอ้างอิง Heading ระดับใดมาบ้าง โดยสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

กดเลือก ที่สารบัญ ที่สร้างขึ้น กด Alt+F9 จากนี่นรายการสารบัญจะเปลี่ยนไปเป็นดังภาพ

word-toc-1

แก้ไขระดับของ Heading ตั้งแต่ 1 ถึง ระดับที่ต้องการ และ กด Alt+F9 อีกครั้ง

word-toc-2

คลิก Update Entire table และ กด OK สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอของ User citbytes

http://www.youtube.com/watch?v=no1yhV2v-bE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s