[Tip SQL] โคลนและลบตาราง

โคลนตาราง

CREATE TABLE new_tb_name LIKE original_tb_name

เมื่อสร้างเสร็จแล้วระเบียนภายในตารางที่โคลนขึ้นมานั้น จะยังว่างให้ใช้คำสั่ง INSERT เพื่อโคลนระเบียนทั้งหมดจจากตารางเดิมมาด้วย

INSERT INTO new_tb_name SELECT * FROM original_tb_table;

ลบตาราง

DROP TABLE tb_name

$.each การวนลูปข้อมูล

ใช้ $.each เพื่อตรวจสอบค่าวางของ field ที่กำหนด โดยจะชื่อ field และ label กำกับ field ไว้ตัวแปรแบบ object ด้านล่าง

var fieldname = {productname:”ชื่อสินค้า”,productprice:”ราคาสินค้า”,productquantity:”จำนวนสินค้า”},

fieldnull = “”;

$.each(fieldname,function(i,field){

//i = ชื่อ field
//field = ข้อมูลของชื่อ field แต่ละ field

if($(‘input[name=”‘+i+'”]’).val()==””){
fieldnull += ” <strong>”+field+”</strong> “;

//วนลูปเอาชื่อ input ทียังไม่ได้กรอกค่าไว้ในตัวแปร fieldnull เพื่อนำไปแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้
}

})

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบค่าว่างในฟอร์มกรอกข้อมูล เพื่อช่วยให้การเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบดังกล่าวทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

รวบรวมคำสั่ง MySQL หลังจากกลับมาเขียนโดยไม่ใช้ CI

หลังจากที่ทำงานโดยใช้ CI มาโดยตลอดการ คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆ ในการจัดการฐานข้อมูลก็จะใช้คำสั่งสำเร็จรูปที่มากับ CI พอกลับมาเขียนอีกครั้ง ถึงกับต้องเปิดตำหรับ ตำรากันขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว อีกแย่างถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทำโปรเจ็คจบที่ในใจคิดว่าอยากจะเขียน pure php โดยไม่พึ่งพา framework ใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนคำสั่งหรือฟังก์ชันที่รวบรวมได้มีดังนี้

 

เริ่มติดต่อฐานข้อมูล

mysql_connect(host,username,password);

หรือ

mysql_pconnect(….);

ช่วยให้การทำงานติดต่อ mysql ได้เร็วมากขึ้นเพราะหลังจากเริ่มติดต่อฐานข้อมูล จะเปิดการเชื่อมต่อไว้ตลอดเวลาโดยการใช้งาน mysql_pconnect จะต้องทำการตั้งค่า php.ini ในส่วน MySQL เป็นRead More »

ส่งค่าโดยใช้ jQuery และ Json

ทดสอบการทำงานของการส่งและรับข้อมูลโดยใช้ json เป็นสื่อกลางระหว่าง client และ server

ส่วน HTML

<form action=”process.php” method=”post” id=”addcontact”>
<input type=”text” name=”firstname” placeholder=”Name”><br/>
<input type=”telephone” name=”telnumber” placeholder=”Tel. “><br/>
<input type=”submit” value=”Save”>
</form>Read More »

[วันที่ 32] การทัศนศึกษาดูงาน ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

day32

เวลา 8.00 – 15.00 น

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

วันที่ 32 ของการฝึกงานในวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกปฏิบัติงานโดยการออกไปทัศนศึกษา และดูงาน ภายนอกห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยห้องสมุดที่ได้ไปศึกษาและดูงานได้แก่ หอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และห้องสมุดอาเซียน  ถนัด คอมันตร์

ในช่วงเช้าเริ่มต้นศึกษาดูงานที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการห้องสมุดมีอยู่ 2 แห่งคือ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ซึ่งถูกจัดเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแบบ Traditional Library หรือห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 เป็นพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 2 พื้นที่ Edutainment Zone ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย และโซนฝึกภาษาด้วยตนเอง ชั้นที่ 3 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ห้องศึกษากลุ่ม,เดี่ยว และชั้น 4-5 เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และการศึกษากลุ่มRead More »

OPAC น่าใช้ จาก KLIN – ห้องสมุด ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

opac-0

ผู้เขียนได้มีโอกาสทดลองค้นหาระบบ OPAC จากเว็บไซต์สมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกันออกไปเช่น Innopac ระบบฐานข้อมูลจาก EBSCO หรือบางมหาวิทยาลัยใช้ระบบ OPAC จาก WorldCat เพื่อเข้าถึงตัวเล่มจากมหาลัยอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก จนมาพบเจอเข้า OPAC ของ KLIN – KMUTT Library Network จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เขียนก็รู้สึกชื่นชอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใด

ระบบ OPAC ของ KLIN ถูกพัฒนามาจากระบบเดิมคือ Vufind เป็นระบบห้องสมุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการค้นหาทรัพยากรภายในห้องสมุด เหมาะทั้งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระเบียน ทำเป็นห้องสมุดดิจิทัล และ IR ไปในตัวRead More »

การเลือก Level ของ Heading เพื่อการแสดงผลในสารบัญ

ใน Microsoft Word หากมีการจัดทำเอกสารโดยมีการประยุกต์ใช่ Style จะทำให้สามารถสร้างสารบัญได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการอ้างอิงจาก Heading ในระดับต่างๆ ตั้ง Heading 1 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สารบัญที่สร้างขึ้นมาอ้างอิง Heading ระดับใดมาบ้าง โดยสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

กดเลือก ที่สารบัญ ที่สร้างขึ้น กด Alt+F9 จากนี่นรายการสารบัญจะเปลี่ยนไปเป็นดังภาพ

word-toc-1

แก้ไขระดับของ Heading ตั้งแต่ 1 ถึง ระดับที่ต้องการ และ กด Alt+F9 อีกครั้ง

word-toc-2

คลิก Update Entire table และ กด OK สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอของ User citbytes

http://www.youtube.com/watch?v=no1yhV2v-bE