ฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube โดยปกติหากเป็นเว็บไซต์ทั่วไปๆ แล้วอาจทำการฝังคลิปวิดีโอโดยใช้ embed code ที่ Youtube จัดเตรียมไว้ให้ แต่หากต้องการทำใน Dokuwiki แล้ว Plug-in YouTube สามารถทำได้ง่ายกว่าเพียงคัดลอกรหัสวิด๊โอแล้วใส่เข้าไปในคำสั่งของ Plug-in เท่านี้ก็สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก Youtube มาแสดงผลได้แล้ว

Read More »

แสดงความคิดเห็นในหน้าเนื้อหาด้วย Discussion [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

ถึงแม้ Dokuwiki จะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ wiki ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อหา แต่ในบางครั้งเนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องได้รับแก้ไข หรือเป็นเนื้อหาที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้องแก้จะเนื้อหาเดิม แต่ควรจะเป็นการรับข้อคิดเห็นจากผู้อ่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ใน Dokuwiki มี Plug-in ชื่อ Discussion ที่สามารถเพิ่มช่องแสดงความคิดเห็นในแต่ละหน้า โดยการใส่คำสั่งของ Plug-in ลงไปในส่วนท้ายของเนื้อหาที่ต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น

Read More »

สร้างกราฟแท่งแบบง่ายๆด้วย AV Barchart [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลทางสถิติ หากนำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือยากต่อการมองเห็นภาพโดยรวมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลทางสถิติเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ใน Dokwiki มี Plug-in อย่าง AV Barchart ที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลรูปแบบกราฟแท่งนั้นง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่งในการสร้างเพียงไม่กี่บรรทัด

Read More »

Eventline สำหรับสร้าง Timeline ใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือพัฒนาการต่างๆ การถูกนำเสนอด้วยตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความจำเจหรือไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันหากลองเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Timeline ก็จะช่วยเพิ่มให้ความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลที่นำเสนอได้ในมากขึ้น

ใน Dokuwiki มี Plug-in ที่มีความสามารถในการนำข้อมูลแบบ Timeline โดยจะนำข้อมูลที่เขียนลงไปใน Dokuwiki มาพล็อตเป็นเส้นเวลา ของเหตุการณ์แต่ละช่วง โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า EventlineRead More »

การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

แนวคิดการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ไม่แตกต่างไปจากการติดตั้ง Template ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วในบทความ การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki โดยสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการติดตั้ง Template คือ Plug-in สามารถได้ติดตั้งได้ผ่าน URL โดยตรง ดังนั้นในการสาธิตการติดตั้ง Plug-in ในครั้งนี้จะนำเสนอการติดตั้งทั้ง 2 วิธี

1. การติดตั้ง Plug-in แบบปกติ

1.1 เริ่มต้นโดยการเลือกดาวน์โหลด Plug-in จากเว็บไซต์ของทีมพัฒนา https://www.dokuwiki.org/plugins Plug-in ใน Dokuwiki จะถูกแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักได้แก่

  • Syntax plugins เพิ่มความสามารถในการประมวลผล syntax ของ Dokuwiki
  • Action plugins ทำงานร่วมกับ Core หลักของ Dokuwiki
  • Admin plugins เพิ่มคุณสมบัติการทำงานในส่วนของ Admin
  • Helper plugins ช่วยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบหลัก
  • Render plugins เพิ่มความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบของ XHTML
  • Remote plugins Plug-in ทีทำงานร่วมกับ RemoteAPI
  • Auth plugins Plug-in สำหรับการยืนยันตัวตน (authentication modules)

Read More »

[วันที่ 14] การวิเคราะห์ทรัพยากรและบันทึกลงฐานข้อมูล KOHA

day14

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

หลังจากเรียนรู้และทบทวนทฤษฏีของการวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมาแล้วก่อนหน้า ในวันที่ 14 ของการฝึกงานจึงเป็นวันที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เริ่มต้นพี่วนัทวิรา (วิทยากร) ได้อธิบายเหตุผลในการนำ KOHA ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Integrated library system) มาใช้งานในห้องสมุดRead More »

[วันที่ 13] Opensource Software

day13

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.oo – 12.00 น.

Opensource หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมีแนวคิดหลักคือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างอิสระทั้งบุคคลทั่วไป หรือองค์กร และเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน

ซอฟต์แวร์ Opensource และ Freeware แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ และไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ซอฟต์แวร์ทั้ง 2 รูปแบบนี้ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยสิ่งที่ Freeware แตกต่างออกไปจาก Opensource คือการใช้งานคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่เต็มรูปแบบเหมือน Opensource อาจมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะเวลาในการจำกัดการใช้งาน หรือมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อสั่งซื้อซอฟต์แวร์ฉบับสมบรูณ์ อีกทั้ง Freeware ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งาน หรือแจกจ่ายเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับให้ผู้อื่นสามารถนำไปพัฒนาต่อได้เหมือนซอฟต์แวร์ OpensourecRead More »

[วันที่ 12] งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 12 เป็นการเรียนรู้งานวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด โดยมีพี่ศตพล เป็นวิทยากรที่แนะนำงานในด้านนี้ โดยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงทฤษฏีและหลักการพื้นฐานของการจัดหมวดหมู่และการบริหารทรัพยากรในห้องสมุด เช่นRead More »

[วันที่ 11] แนะนำสถานที่และหน่วยงานภายใน สวทช.

เช้าวันที่ 11 ของการฝึกงานเป็นการพาไปแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานของ สวทช. และหน่วยงานย่อยต่างๆ ใช้ทำการในปัจจุบัน ภายในที้งอาคารของหน่วยงานต่างๆ อาคารของสถานประกอบการต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ หอพัก สวทช.  มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ไร่  โดยมีพี่เปิ้ล และพี่หน่อยเป็นวิทยากรแนะนำและให้รายละเอียดของแต่ละสถานที่

[วันที่ 10] บริการเอกสารฉบับเต็ม และบริการจัดหาหนังสือ และวารสารเข้าสู่ห้องสมุด

day10

บริการเอกสารฉบับเต็ม

การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกหนึ่งบริการหลักที่ห้องสมุดของผ่ายบริการความรู้ฯ ทำหน้าที่ในการจัดหาเพื่อนำมาให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. แต่การบอกรับฐานข้อมูลนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect บอกรับวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา หากนักวิจัยต้องการเอกสารที่เก่ากว่าปี 1995 บรรณารักษ์ที่ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อนำเอกสารมาให้บริการ ดังนั้นจึงเกิดเป็น บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services – DDS)Read More »