[วันที่ 19] ลงรายการทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกจำหน่ายออกเพื่อการบริจาค

day19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

เวลา 12.00-17.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ บางส่วนที่มีเนื้อหาภายในล้าสมัยแล้ว เพื่อเป็นการหมุนเวียน และบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นออกไป เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจัดหาเขามาใหม่ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จำหน่ายออกไปแล้วจะถูกนำไปบริจาคให้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่นห้องสมุดในทัณฑสถาน หรือห้องสมุดอื่นที่ขาดแคลน การจำหน่ายออกแต่ละครั้งจะต้องมีการทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้ทราบปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดที่ได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศสามารถนำข้อมูลระเบียนเหล่านั้นไปใช้งานได้ในภายหลัง

การทำรายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศจำหน่ายออก ได้ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Spreadsheet ของ Google Docs โดยข้อมูลที่จัดเก็บลงในระเบียนได้แก่

  • ชื่อเรื่อง
  • ผู้แต่ง
  • ISBN
  • ปีที่พิมพ์
  • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  • Bib ID

จำนวนทรัพยากรที่ทำรายการระเบียนในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 123 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s