[วันที่ 19] ลงรายการทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกจำหน่ายออกเพื่อการบริจาค

day19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

เวลา 12.00-17.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ บางส่วนที่มีเนื้อหาภายในล้าสมัยแล้ว เพื่อเป็นการหมุนเวียน และบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นออกไป เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจัดหาเขามาใหม่ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จำหน่ายออกไปแล้วจะถูกนำไปบริจาคให้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่นห้องสมุดในทัณฑสถาน หรือห้องสมุดอื่นที่ขาดแคลน การจำหน่ายออกแต่ละครั้งจะต้องมีการทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้ทราบปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดที่ได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศสามารถนำข้อมูลระเบียนเหล่านั้นไปใช้งานได้ในภายหลัง

Read More »

สร้าง EPUB ด้วย Sigil – ตอนที่ 4 สร้าง Link เพื่อเชื่อมโยงภายในและนอกเนื้อหา

การสร้าง e-book ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้ e-book มีส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ โดยในซอฟต์แวร์ Sigil เองมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ให้สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายใน e-book และเชื่อมโยงออกไปยัง URL อื่น

การสร้าง Link ในซอฟต์แวร์ Sigil สามารถทำได้ 3 รูปแบบได้แก่ การสร้าง Link ภายใน e-book โดยอ้างอิงเป้าหมายจากชื่อไฟล์ และอ้างอิงโดยใช้ ID  ส่วนภายนอก e-book อ้างอิงโดยใช้ URL ของเป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงRead More »