[วันที่ 17-18] การจัดทำ QR Code ตัวเล่ม

day1718

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00

เช้าวันที่ 17 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้งานการจัดทำ QR Code เพื่อใช้ในงานบริการยืมคืน โดยมีพี่วลัยภรณ์  เป็นผู้ให้การบรรยาย พี่วลัยภรณ์ อธิบายให้ฟังว่า หนังสือทุกเล่มที่ทำการวิเคราะห์และให้เลขหมู่แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำ QR Code ซึ่งจะจัดทำด้วยกัน 2 รูปแบบคือ QR Code สำหรับการให้บริการยืมคืน และ QR Code สำหรับเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ แต่ในปัจจุบันจะจัดทำเพียงแค่ QR Code สำหรับบริการยืมคืนเท่านั้น เพราะ QR Code ที่เก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมยังไม่ถูกนำไปใช้งานมากนัก ขั้นตอนของการจัดทำ QR Code สำหรับบริการยืมคืนมีดังต่อไปนี้

1. ค้นหาเลข KOHA ID ของหนังสือแต่ละเล่มด้วยเลข Bib

day1718_1

2. คลิกเข้าไปที่ รายชื่อของตัวเล่ม และเลือก Export2DBarcode

day1718_2

3. คลิกที่ลิงก์ KohaID.txt เพื่อดูเลข KOHA ID ในกรณีที่ปรากฏหลาย ID ให้สังเกตดูจากตัวเล่มว่าเป็นฉบับไหน แล้วจึงเลือกใช้ ID ของฉบับนั้น

day1718_3

4. เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Qr Code.exe เพื่อทำการสร้าง QR Code โดยนำเลข KOHA ID ที่คัดลอกมาจากขั้นตอนก่อนหน้ามาวางในช่อง Data ส่วนค่าตัวเลขในช่อง Version และ Size ขึ้นอยู่กับจะทำ QR Code ประเภทไหน

  • QR Code เพื่อเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรม Version = 16, Size = 1, Correction Level = L
  • QR Code เพื่อใช้สำหรับบริการยืมคืน Version = 1, Size = 2, Correction Level = L

กดปุ่ม Encode และ Save โดยใช้ชื่อไฟล์ QR Code เป็นเลข Bib

day1718_4

5. จากนั้นนำ QR Code ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยวางในไฟล์ .xls ซึ่งเป็นไฟล์รูปแบบสำหรับสร้างแถบ QR Code เพื่อติดกับตัวเล่ม โดยจะต้องกรอกเลขเรียกหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดเอาไว้ด้วย

day1718_5

6. พิมพ์ QR Code และติดกับตัวเล่ม ก่อนนำไปขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ

IMG_20140520_125936 (Small)


ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกงานในวันนี้

การจัดทำ QR Code โดยวิธีการที่ได้ศึกษาในวันนี้ ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าขั้นตอนของการจัดทำยังมีมากเกินไป และวิธีการนี้อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้พอสมควร โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา QR Code ไม่ตรงกับตัวเล่ม หรือในส่วนบริการยืมคืนที่มีการสแกน QR Code แต่พบว่าไม่มีหนังสือเล่มนั้นลงทะเบียนไว้ในระบบ การลดขั้นตอนเหล่านี้อาจจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ในอนาคตอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาในส่วนของระบบนี้เพิ่มเติม เพื่อให้การนำ QR Code มาใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s