[วันที่ 16] เข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” และเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งความรู้ ว/ท

day16

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 16 ในการฝึกงานได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” ผู้เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และอาจารย์เยาวลักษณ์ คนคล่อง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงแรกก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาการบรรยายได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอนรับและแนะนำผลงานและภารกิจด้านต่างๆ ของ สวทช. ต่อผู้เข้าฟังบรรยาย

ต่อจากนั้นอาจารย์บุญเลิศ ได้เริ่มอธิบายประสบการณ์และแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน
(Courseware) ที่ทาง สวทช. จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเพื่อ 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษานอกระบบ (Informal) และกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย

Read More »

ฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การฝังคลิปวิดีโอจาก Youtube โดยปกติหากเป็นเว็บไซต์ทั่วไปๆ แล้วอาจทำการฝังคลิปวิดีโอโดยใช้ embed code ที่ Youtube จัดเตรียมไว้ให้ แต่หากต้องการทำใน Dokuwiki แล้ว Plug-in YouTube สามารถทำได้ง่ายกว่าเพียงคัดลอกรหัสวิด๊โอแล้วใส่เข้าไปในคำสั่งของ Plug-in เท่านี้ก็สามารถดึงคลิปวิดีโอจาก Youtube มาแสดงผลได้แล้ว

Read More »