Eventline สำหรับสร้าง Timeline ใน Dokuwiki [แนะนำ Plug-in Dokuwiki]

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือพัฒนาการต่างๆ การถูกนำเสนอด้วยตัวอักษรอาจก่อให้เกิดความจำเจหรือไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันหากลองเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Timeline ก็จะช่วยเพิ่มให้ความน่าสนใจให้แก่ข้อมูลที่นำเสนอได้ในมากขึ้น

ใน Dokuwiki มี Plug-in ที่มีความสามารถในการนำข้อมูลแบบ Timeline โดยจะนำข้อมูลที่เขียนลงไปใน Dokuwiki มาพล็อตเป็นเส้นเวลา ของเหตุการณ์แต่ละช่วง โดยปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Eventline

ค่าระบบพื้นฐาน
  • Apache/2.2.8 (Win32)
  • PHP/5.2.6
  • Dokuwiki 2013-12-08 “Binky”
  • [Plug-in] Tools Last updated on 2012-07-28
  • [Plug-in] Eventline Last updated on 2013-04-18

เพื่อเข้าใจแนวคิดของการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ผู้เขียนแนะนำให้ลองศึกษาในบทความ การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

1. การใช้งาน Plug-in Eventline จะต้องทำงานร่วมกับ Plug-in Tools ซึ่งเป็น Plug-in สำหรับการแสดง Toolbar ในแต่ละหน้า โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก URL https://www.dokuwiki.org/plugin:tools

จากนั้นจึงดาวน์โหลด Plug-in Eventline ผ่าน URL https://www.dokuwiki.org/plugin:eventline

2. ขยายไฟล์ไปไว้ภายใต้ Directory ทั้ง 2 Plug-in ไปยัง ./[dokuwiki]/lib/plugins หากดาวน์โหลดมาแล้วชื่อ Directory ของ Plug-in เป็น TomCafferty-dokuwiki-plugin-eventline-… และ TomCafferty-plugin-tools-… ให้เปลี่ยนเป็น eventline และ tools ตามลำดับ

doku_timeline_1

3. ส่วนของ Configuration Settings สำหรับ Plug-in Tools ให้ตั้งค่า ดังต่อไปนี้

  • Position : เลือกเป็น ฺPage bottom เพื่อให้แสดง Toolbar ด้านล่างสุดของหน้า
  • Show tools เลือกเป็นแบบ Icon and text เพื่อให้แสดงผลทั้ง icon และตัวอักษร
  • Enable tools for คลิกเลือกเพียงแค่ timeline

doku_timeline_2

4. สำหรับ Plug-in Eventline ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

  • plugin eventline center คือปีที่แสดงตรงกลางของ Timeline ในทีนี้ปรับเป็นปีปัจจุบัน January 1, 2014 00:00:00
  • plugin eventline detailInterval และ plugin eventline overInterval คือระยะห่างระหว่างแต่ละช่วงเวลา ปรับเป็นค่าที่เหมาะสมกับการแสดงข้อมูล ในที่นี้ปรับเป็น Decade และ Century ตามลำดับ

doku_timeline_3

เลื่อนลงมาด้านล่างสุดและกด Save


วิธีการใช้งาน

โดยหลักการแล้วการนำเสนอข้อมูลแบบ Timeline จะใช้หน้าทั้งหมด 2 หน้าต่อการนำเสนอ 1 เรื่อง หน้าแรกเป็นหน้าสำหรับวางคำสั่งของ Plug-in และหน้าที่ 2 เป็นหน้าสำหรับเก็บข้อมูลลำดับเหตุการณ์ที่ต้องการนำเสนอ

1. เริ่มต้นสร้างเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ Timeline ด้วยหัวเรื่องที่ต้องการ ในที่นี้สร้างในหัวเรื่อง wiki development วางคำสั่งดังต่อไปนี้ลงไปในเนื้อหา

<eventline>&file=filename&</eventline>

แก้ตรงส่วน filename ให้เป็นชื่ออื่นที่เหมาะสมในที่นี้ใช้เป็น wikidevXML 

2. เมื่อกดปุ่ม Save แล้วจะมีคำสั่งแจ้งเตือนว่าไม่พบไฟล์ wikidevXML ดังภาพ

doku_timeline_4

ให้คลิกที่ลิงก์ชื่อไฟล์ที่ปรากฏด้านล่างส่วนแสดง Timeline จากนั้นเพิ่มข้อมูลเข้าไป โดยโครงสร้างของลำดับเหตุการณ์จะอยู่ในรูปแบบของ XML ภายใต้ โหนดแม่ ชื่อ data และ โหนดที่เก็บข้อมูลชื่อ event 

<data>
<event>……</event>
</data>

มี parameter พื้นฐาน ดังต่อไปนี้

<event start=’…’ end=”  title=’…’  isDuration=’…’ link=’…’>…..</event>

start = เวลาที่เริ่มต้น โดยอยู่ในรูปแบบปี เช่น 2000 หรือทั้ง วัน เดือน ปี เช่น January 15, 2001

end = เวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์ กำหนดรูปแบบวัน เดือน ปี เช่นเดียวกับ start

title = ชื่อของเหตุการณ์

isDuration= กำหนดเป็น true เพื่อให้เป็นเส้นเวลา หรือ false เพื่อให้เหลือเพียงแค่จุดเวลา

link = URL ข้อมูลเพิ่มเติม

และภาตใต้ element event เป็นส่วนของเนื้อหาอย่างย่อที่ต้องการให้แสดงเมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่เส้นเวลา

ตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์

<data>

<event start=’2000′ end=’2012′  isDuration=’true’ title=’Sensei s Library’ >A wiki dedicated to discussion of the game of Go, created by Morten G. Pahle and Arno Hollosi. It is one of the earliest and most successful wikis and today contains over 20,000 pages. (ref: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wikis)</event>

</data>

เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย กด Save

3. เมื่อปรากฏหน้าที่บันทึกข้อมูลลำดับเวลา ให้คลิกลิงก์ Export to Timeline ในส่วนของหน้านั้น

doku_timeline_5

ย้อนกลับไปในหน้า wiki development ส่วนแสดงผล Timeline จะปรากฏข้อมูลตามช่วงเวลาต่างๆ

doku_timeline_6

นอกจากนี้ยังสามารถกรองหรือค้นข้อมูลในช่องข้อมูลที่กำหนดมาให้ และช่วงเวลาจะถูกเปลี่ยนเป็นสีตามที่คำค้นปรากฏ

หมายเหตุ สามารถทดสอบโดยใช้ข้อมูลที่ Plug-in เตรียมมาให้แล้ว ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์ [dokuwiki]\lib\plugins\eventline\example\exampleDataForCutAndPaste.txt และทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลลำดับเวลาหลังจากทำการ Save แล้วจะต้องคลิกที่ลิงก์ Export to Timeline ทุกครั้งเพื่อให้หน้าแสดงผล Timeline มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามการแก้ไข

สำหรับผู้เขียนแล้ว Plug-in ตัวนี้มีประโยชน์อยู่พอสมควร เพราะจะทำให้การนำเสนอข้อมูลแบบช่วงเวลานั้นน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดส่วนแสดงข้อมูลเพื่อดึงดูดและสร้างความเข้าใจที่ง่ายต่อผู้พบเห็นอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s