การติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki

แนวคิดการติดตั้ง Plug-in ใน Dokuwiki ไม่แตกต่างไปจากการติดตั้ง Template ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วในบทความ การติดตั้ง Template สำหรับ Dokuwiki โดยสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการติดตั้ง Template คือ Plug-in สามารถได้ติดตั้งได้ผ่าน URL โดยตรง ดังนั้นในการสาธิตการติดตั้ง Plug-in ในครั้งนี้จะนำเสนอการติดตั้งทั้ง 2 วิธี

1. การติดตั้ง Plug-in แบบปกติ

1.1 เริ่มต้นโดยการเลือกดาวน์โหลด Plug-in จากเว็บไซต์ของทีมพัฒนา https://www.dokuwiki.org/plugins Plug-in ใน Dokuwiki จะถูกแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักได้แก่

  • Syntax plugins เพิ่มความสามารถในการประมวลผล syntax ของ Dokuwiki
  • Action plugins ทำงานร่วมกับ Core หลักของ Dokuwiki
  • Admin plugins เพิ่มคุณสมบัติการทำงานในส่วนของ Admin
  • Helper plugins ช่วยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบหลัก
  • Render plugins เพิ่มความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบของ XHTML
  • Remote plugins Plug-in ทีทำงานร่วมกับ RemoteAPI
  • Auth plugins Plug-in สำหรับการยืนยันตัวตน (authentication modules)

Read More »