[วันที่ 14] การวิเคราะห์ทรัพยากรและบันทึกลงฐานข้อมูล KOHA

day14

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

หลังจากเรียนรู้และทบทวนทฤษฏีของการวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศมาแล้วก่อนหน้า ในวันที่ 14 ของการฝึกงานจึงเป็นวันที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เริ่มต้นพี่วนัทวิรา (วิทยากร) ได้อธิบายเหตุผลในการนำ KOHA ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Integrated library system) มาใช้งานในห้องสมุดRead More »