[วันที่ 12] งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

เวลา 8.00-12.00 น.

ช่วงเช้าของวันที่ 12 เป็นการเรียนรู้งานวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด โดยมีพี่ศตพล เป็นวิทยากรที่แนะนำงานในด้านนี้ โดยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงทฤษฏีและหลักการพื้นฐานของการจัดหมวดหมู่และการบริหารทรัพยากรในห้องสมุด เช่น

  • AACR II
  • MARC (Machine Readable Cataloging)
  • Dublin Core
  • Metadata
  • Dewey Decimal Classification โดยพี่ศตพล ได้แนะนำเทคนิคของที่มาของเลขหมู่แต่เลข ว่าแต่ละเลขหมู่นั้นจะจัดเรียงตามช่วงเวลาของการกำเนิดของแต่ละเรื่องและเรียงลำดับกันต่อมา

นอกจากนี้ยังได้แนะนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์เช่น

1. รายละเอียดมาตรฐาน MACR http://www.loc.gov/marc/ เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษารายละเอียดของ MACR , ความหมายของแต่ละ Tag

MARC

2, Classify http://classify.oclc.org/ ฐานข้อมูลสำหรับการให้บริการ Copy Catalog

classify

3. Classificationweb.net http://classificationweb.net/Menu/index.html เครื่องมือสำหรับการ Cross-walk จากเลขเรียกหนังสือจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง

ClassWeb

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากพี่ศตพล คือเรื่องของศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และในแต่ละสาขาวิชาชีพอาจมีความหมายและบริบทที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจัดการศัพท์สัมพันธ์ในแต่ละสาขาวิชาจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลและการกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลเจาะจงมากขึ้น

ยกตัวอย่างจากการจัดทำศัพท์สัมพันธ์ในสาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ใช้สำหรับการกำหนดหมวดหมู่และประเภทของงานวิจัย โดยศัพท์สัมพันธ์ที่กำหนดขึ้นถูกนำมาใช้ในระบบ My Performance  เพื่อให้นักวิจัยสามารถเลือกกำหนดขอบเขตของเนื้อหาและหมวดหมู่ของงานวิจัยที่จัดทำขึ้น นอกจากนี้ พี่ศตพลยังอธิบายในเรื่องของ Ontology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการพัฒนาภาษาเชิงความหมาย เพื่อเป็นการนิยามรูปแบบภายในขอบเขตขององค์ความรู้เพื่ออธิบายสิ่งที่กำลังสนใจให้ได้ใจความและถูกต้องมากที่สุด 1

[1. http://darawan.awardspace.info/powerpoint/ontology.pdf ]


ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกงานในวันนี้

การฝึกงานในวันนี้แม้จะเป็นการอธิบายเรื่องทฤษฏีของวิเคราะห์และให้เลขหมู่ทรัพยากรที่เคยเรียนมาแล้ว แต่การได้มาเรียนรู้ในวันนี้นอกจากจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนจากมหาวิทยาลัยขอบแก่น ที่มาฝึกงานด้วยกัน รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นเรื่องศัพท์สัมพันธ์, Ontology และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในงานวิเคราะห์ฯ ทรัพยากรสารสนเทศ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s