[วันที่ 9] เรียนรู้ระบบ My Performance และ Researcher ID

day9

ระบบ My Performance หรือ MP เป็นระบบคลังความรู้ของนักวิจัย สวทช. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้จัดเก็บผลงานของนักวิจัยทั้งเอกสารตีพิมพ์ ตำรา ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นระบบที่หน่วยงานกลางใช้วัดประสิทธิภาพของนักวิจัย เพื่อใช้ในการประเมินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร

การเพิ่มองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ นักวิจัยสามารถบันทึกเข้าไปได้เองโดยผ่านเว็บไซต์หลักในเครือข่ายอินทราเน็ตของ สวทช. และบรรณารักษ์ในห้องสมุดช่วยเพิ่มผลงานให้แก่นักวิจัยโดยการ Subscribe หรือตั้ง Alert เมื่อมีผลงานใหม่ของนักวิจัยถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลอาทิ Scopus หรือ ScienceDirect

พี่พรพรรณ (วิทยากร) ได้อธิบายถึงขั้นตอนของบรรณารักษ์ที่จะช่วยเพิ่มผลงานการตีพิมพ์งานของนักวิจัยที่ได้รับจากการแจ้งเตือนจากฐานข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หลังจากการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผลงานจาก สวทช. พี่พรพรรณ จะสำรวจผลงานที่ได้รับ โดยการค้นหาจากฐานข้อมูลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีนักวิจัยที่มาจาก สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ และดาวน์โหลดไฟล์บรรณานุกรม (BibTeX) เพื่อใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล ในระบบ MP

mp1

2.  เข้าสู่ระบบ MP ในเครือข่ายอินทราเน็ตของ สวทช. ลำดีบแรกไปยังเมนู ค้นหาผลงาน พิมพ์คำค้นโดยใช้ชื่อผู้แต่งเป็นคำค้น และกดเลือก ชื่อผู้แต่ง/ผู้พัฒนา/ผู้ประดิษฐ์ภายใน สวทช. เป็นฟิลด์หลักในการค้นหา

mp2

3. เมื่อปรากฏผลการค้นหาผลงานที่ต้องการจะเพิ่ม ให้ไปยังเมนู ลงทะเบียนผลงาน ในแท็บเมนูด้านบนของหน้าจอ

mp3

4. ในหน้าลงทะเบียนผลงาน เลือกประเภทของงานเขียนที่ต้องการเพิ่ม จากนั้น กดปุ่ม Browse เลือกอัพโหลดไฟล์ข้อมูลบรรณานุกรรม (BibTeX)  จากฐานข้อมูล

mp4

5. ตรวจสอบในช่องฟอร์มกรอกข้อมูลแต่ละช่องว่างถูกต้องหรือไม่ก่อนไปยังขั้นตอนถัดไป

mp5

6. ในหน้า ข้อมูลบุคลากร คลิกปุ่ม เพิ่มชื่อผู้แต่ง เพื่อเพิ่มรายชื่อนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงาน

mp6

7. เมื่อปรากฏหน้าเพิ่มข้อมูลให้เพิ่มข้อมูล หน่วยงานของผู้จัย รหัส ชื่อ สกุล จากนั้นกดปุ่ม เลือกผู้มีส่วนร่วม

mp7

8. ในช่อง เป็นผู้ปรับปรุงบทความ /รายงานผลการวิจัย/รายงานการศึกษา กดเลือกหน้าชื่อผู้วิจัยที่ถูกเพิ่มเข้าไปให้ครบถ้วน

mp8

9. กลับมายังหน้า ข้อมูลบุคลากร ในช่อง เจ้าของผลงาน กดเลือกในหน้าชื่อผู้จัยที่เพิ่มเข้าไป

mp9

10 จากนั้นบันทึกข้อมูล และทดสอบโดยการค้นหาโดยใช้ชื่อผลงานที่ถูกเพิ่มเข้าไปล่าสุด หากปรากฏในส่วนผลลัพธ์การค้นหา แสดงว่าการเพิ่มข้อมูลนั้นเสร็จสมบูรณ์

mp10

นอกจากระบบ My Performance ที่ สวทช. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานแล้ว ยังมีระบบ Researcher ID ซึ่งเป็นบริการของ Thomson Reuters ที่ให้นักวิจัยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ฟรี โดยระบบนี้จะเปรียบเสมือนที่เก็บผลงานของนักวิจัย และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานขององค์กรต้นสำกัด

ในระบบ Research ID ยังสามารถแสดงผลแบบแผนที่ (Interactive map) เพื่อแสดงจำนวนของนักวิจัยในแต่ละประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยสามารถจัดเรียงลำดับตามชื่อ และองค์กรของนักวิจัยแต่ละคน

mp11

ห้องสมุด ฝ่ายงานบริการความรู้ ฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยใน สวทช. ที่สนใจลงทะเบียน ในระบบ Researcher ID โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. พี่พรพรรณ ที่ทำหน้าที่ในด้านนี้ จะส่งอีเมล์ ไปยังวิจัยที่กำลังมีผลงาน โดยระบุถึงประโยชน์ที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในระบบนี้พร้อม แนบ URL ที่ใช้ในการลงทะเบียน
  2. หลังจากที่นักวิจัยได้ลงทะเบียน และยืนยันอีเมล์จากระบบเรียบร้อย นักวิจัยแต่ละท่านจะ Forward อีเมล์มายังอีเมล์ของพี่พรพรรณ
  3. จากนั้นพี่พรพรรณจะทำการสร้าง Username และ Password ในระบบ
  4. สุดท้ายจะส่ง Username และ Password ให้แก่นักวิจัยเพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลและผลงานของนักวิจัย อีกทั้งบันทึกเก็บไว้เพื่อใช้ในการเพิ่มผลงานให้แก่นักวิจัยในภายหลัง

ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกงานในวันนี้

การฝึกงานในวันนี้ทำเห็นระบบประเมินหลักที่ สวทช. ใช้ในการประเมินนักวิจัยและพนักงานอย่างระบบ My Performance ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของคนในองค์กรจากผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา และยังถือเป็นที่เก็บองค์ความรู้ของคนในองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลงานได้ นอกจากนี้การผลักดันให้นักวิจัยลงทะเบียนในระบบ Researcher ID ยังเป็นผลดีที่เกิดต่อวงการของวิจัยใจไทย เพราะระบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลงาน และจำนวนของวิจัยในประเทศต่อมุมมองของนักวิจัยในต่างประเทศ อาจนำมาซึ่งการร่วมมือในโครงการวิจัยระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศได้ในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s