[วันที่ 8] เข้าร่วมสัมมนาการใข้ Thomson Innovation และเรียนรู้การสร้างงานนำเสนอแบบ Illustration Diagram

day8

วันที่ 28 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

ช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 8 ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูล Thomson Innovation ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมสิทธิบัตรไว้ทั่วโลก นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์สามารถใช้ฐานข้อมูลในการตรวจสอบก่อนเริ่มทำงานการวิจัยหรือผลิตผลงานเพื่อป้องกันการวิจัยหรือการคิดค้นซ้ำกับผลงานอื่นๆ นอกจากนักวิจัยแล้วเจ้าหน้าที่กำหนดแผนนโยบายขององค์กรยังสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ในการศึกษาแนวโน้มหรือ Trend ของผลิตภัณฑ์และใช้ศึกษาและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางธุรกิจได้เช่นกัน

สวทช. ได้บอกรับฐานข้อมูล Thomson Innovation ในรูปแบบ Individual เนื่องมาจากราคาของการบอกรับมีราคาแพง อีกทั้งรูปแบบการใช้งานแตกต่างจากฐานข้อมูลวารสารอื่นๆ ที่บอกรับ ดังนั้นเมื่อคำนวณถึงความคุ้มค่าแล้วฝ่ายบริการความรู้ ฯ จึงทำการบอกรับเพียงแค่ 1 account

การสัมมนาการสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation ในครั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัท SCG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานฐานข้อมูล มาสาธิต แนะนำ และตอบข้อสงสัยต่อนักวิจัยผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

ข้อดีของฐานข้อมูล Thomson Innovation

1. มีการใช้ DWPI หรือ Derwent World Patents Index เป็นการกำหนดรายละเอียดเพื่อบ่งบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม และจัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่โดยระบบตัวเลข โดยสาเหตุของการเกิดขึ้นของ DWPI นั้นเนื่องมาจากการจดสิทธิบัตรโดยเจ้าของสิทธิบัตรมีการใช้คำเพื่อบ่งบอกถึงผลงานตนเองโดยใช้คำที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้วเป็นการระบุถึงสิ่งเดียวกัน เช่น บางองค์กรใช้คำว่า Car โดยตรงเพื่อจดสิทธิบัตรการคิดค้นงานที่เกี่ยวข้องกับรถ แต่บางองค์กรเลือกใช้คำอื่นๆ เชน Automobile, Land vehicle เป็นต้น อีกทั้งการแปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาอังกฤษอาจทำให้ความหมายที่แท้จริงของคำเปลี่ยนไป และคำค้นบางคำมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบท การกำหนด DWPI ของสิทธิบัตรขึ้นจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการค้นหาสิทธิบัตรถูกจำกัดวงกว้างที่แคบลง และได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น

2. ฐานข้อมูล Thomson Innovation เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บการจดสิทธิบัตรจากทั่วโลก สิทธิบัตรแต่ละฉบับจะถูกแปลจากภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้นๆ

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบโดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์การค้นหาออกเป็นดังต่อไปนี้

3.1 ThemeScape Map การวิเคราะห์ข้อมลในรูปแบบของแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ความเข้มและความหนานแน่นของแต่ละพื้นที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนของสิทธิบัตรเรื่องนั้นๆ จุดต่างๆ ในแผนที่แสดงให้เห็นถึงเอกสารของสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนเอาไว้

solar-themescape

3.2 Text Clusting การวิเคราะห์ผลลัพธ์เป็นกลุ่มของข้อมูล

ti-k50-scaled2

3.3 Charting การวิเคราะห์ผลลัพธ์การค้นหาในรูปแบบของกราฟ

Ti79

3.4 Citation map แผนภาพแสดงการอ้างอิงและสืบเนื่องของสิทธิบัตร

citation map

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น สวทช. บอกรับฐานข้อมูลนี้เพียง 1 account ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน งานบริการของฝ่ายบริการความรู้ ฯ จึงได้จัดทำระบบจองการเข้าใช้งานฐานข้อมูลไว้ โดยนักวิจัยหรือพนักงาน สวทช. ที่ต้องการใช้งานจะต้องทำการจองล่วงหน้า ภายในเว็บไซต์ผ่านระบบ Intranet ขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนและหลุดออกจากฐานข้อมูล

หน้าที่ของบรรณารักษ์ในส่วนของการให้บริการฐานข้อมูล Thomson Innovation มีหน้าที่หลักโดยการเป็นผู้ช่วยเหลือนักวิจัยในการค้นหา หรือนำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ของฐานข้อมูลให้แก่ผู้วิจัย ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยเรียนรู้บริการใหม่อยู่เสมอ และเมื่อมีการจักสัมมนาหรือ Online workshop บรรณารักษ์จะต้องสมัครเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน

เวลา 13.oo  – 17.00 น.

เรียนรู้การใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบของ Illustration Diagram โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

อาจารย์แนะนำให้ลองศึกษาการนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพ โดยให้ลองพยายามเปลี่ยนจากการนำเสนอแบบเดิมๆ ที่มีแต่ตัวอักษรให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ผู้ที่ฟังการนำเสนอเข้าใจได้มากขึ้น อาจารย์แนะนำว่าการนำเสนอในรูปแบบ Illustration Diagram นั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วนคือ Shape and Line และการนำองค์ประกอบทั้ง 2 อย่างนั้นมาใช้ในงานนำเสนอควรพิจารณาว่าเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ขึ้นอยู่กับเวลา หรือเป็นเนื้อหามีการแตกย่อยของข้อมูล หากเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาควรใช้การนำเสนอในรูปแบบเส้นเวลาหรือ Timeline เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนและพัฒนาการของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ แต่หากเนื้อหาการนำเสนอไม่อิงกับเวลาแต่เป็นการแตกย่อยของข้อมูล ก็จะอาจใช้องค์ประกอบการนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้นำเสนอ

นอกจากนี้อาจารย์บุญเลิศ ยังแนะหนังสือ“แผนภาพวาดให้เป็น เก่งนำเสนอ” ซึ่งเป็นหนังสือที่สอนการจัดทำงานนำเสนอในรูปแบบแผนภาพโดยใช้มีเคล็ดลับและกลวิธี ที่ผู้แต่งพยายามนำเสนอให้ผู้อ่าน โดยการตั้งคำถามต่อผู้อ่าน และแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้แผนภาพเพื่อการนำเสนอ


ความคิดเห็นต่อการฝึกงานในวันนี้

ในงานสัมมนาการใช้ฐานข้อมูล Thomson Innovation ทำให้ได้เห็นว่าในขั้นตอนเริ่มแรกของการวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนว่างานวิจัยในหัวข้อที่กำลังให้ความสนใจมีใครเคยทำหรือคิดค้นมาก่อนหรือไม่ นักวิจัยแต่ละคนที่มาเข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจต่อการสาธิตฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก ช่วงท้ายของการนำเสนอมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยกับวิทยากร ทำให้ได้เห็นเทคนิคและมุมมองที่หลากหลายต่อการใช้งานฐานข้อมูล Thomson Innovation ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ที่ไม่เคยได้รู้ทราบมาก่อน

การนำเสนอโดยแผ่นภาพถือเป็นเทคนิคทีแม้จะเคยเห็นมาก่อนแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าที่ควรจนได้ลองอ่านหนังสือ “แผนภาพวาดให้เป็น เก่งนำเสนอ” ทำให้ได้เห็นเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่นเทคนิคการจัดวางข้อความในแนวตั้งและแนวนอน ธรรมชาติของการกวาดสายตาของผู้อ่านต่องานนำเสนอ การวาดหัวลูกศร ฯลฯ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s