การสร้างสารบัญภาพและสารบัญตาราง

การสร้างสารบัญภาพและตารางนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้อ่านเอกสารสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นรูปภาพและตารางในเอกสารได้ง้ายขึ้น โดยการทำสารบัญรูปภาพและตารางจะอ้างอิงจากการทำ Caption หรือคำอธิบายของภาพและตารางที่ถูกกำหนดขึ้น

การสร้าง Caption หรือคำอธิบายใต้ภาพหรือตาราง

คลิกขวาที่รูปภาพหรือตาราง เลือก Insert Caption
toc1

เลือก Label ให้เหมาะสมต่อรูปภาพและตาราง หรือสามารถสร้าง Label ใหม่โดยกดที่ปุ่ม New Label… และกด OK เมื่อเสร็จสิ้น
toc2

style ของ caption จะอยู่ในรูปแบบเดิมที่ MS Word กำหนดไว้ให้แก้ style: caption ผู้จัดทำเอกสารสามารถแก้ไข style โดยวางตำแหน่งของ cursor ไว้ในระหว่างคำอธิบายใต้ภาพ จากนั้นไปยังส่วนการจัด style คลิกขวาในส่วนของ style: caption เลือก modify และ กำหนดค่าของ style ตามที่ต้องการ

toc4

toc5


 

การสร้างสารบัญรูปภาพและตาราง

หลังจากกำหนด Caption ให้แก่ตารางและรูปภาพเสร็จสิ้นแล้ว การสร้างสารบัญรูปภาพหรือตาราง เริ่มต้นโดยไปยัง เมนู References > Insert Table of Figures

ในช่อง Caption label: เลือก Label ให้ตรงตามสารบัญที่ต้องการสร้าง จากการสาธิต หากต้องการสร้างสารบัญรูปภาพจะเลือก Caption label เป็น “รูปที่” และสารบัญตารางจะเลือกเป็น “ตารางที่”
toc7

toc8

สารบัญที่สร้างขึ้นจะเพิ่มเลขหน้าที่ตารางหรือรูปภาพนั้นปรากฏให้อัตโนมัติ โดยหากมีการแก้ไขเกิดขึ้น ให้วางตำแหน่งของ cursor ไว้ในสารบัญที่ต้องการอัพเดทหรือปรับปรุง จากนั้นไปยัง References > Update Table เลือกที่ปรับปรุงคำอธิบายใต้ภาพ หรือปรับปรุงเลขหน้าที่รูปภาพหรือตารางนั้นปรากฏ
toc9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s