[วันที่ 5] สแกนหนังสือด้วยเครื่อง BookDrive DIY

day5

วันที่ 23 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 17.00 น.

การฝึกงานตลอดทั้งวันนี้ กิจกรรมหลักที่ทำตลอดในทั้งวันคือการได้รับมอบหมายในการสแกนหนังสือจำนวน 2 เล่ม โดยเครื่อง BookDrive DIY ที่อยู่ภายในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยขั้นตอนหลักของการสแกนหนังสือมีดังต่อไปนี้

 • การเริ่มต้นสแกนหนังสือด้วยเครื่อง BookDrive DIY แต่ละครั้ง สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกคือ ความสว่างของพื้นที่โดยรอบของเครื่องสแกน ซึ่งข้อจำกัดของเครื่องในรุ่นนี้คือหลอดไฟที่ติดมากับเครื่อง โดยเมื่อใช้แสงไฟจากหลอดในระหว่างการสแกนจะทำให้ภาพที่ได้นั้นมีเงาเกิดขึ้น และหากหนังสือเล่มนั้นเป็นหน้ากระดาษแบบมัน จะทำให้แสงตกกระทบผ่านกระจกและความเงาของกระดาษมันทำให้เกิดภาพสะท้อนของดวงไฟขึ้นในหน้ากระดาษ เพราะฉะนั้นสภาพแสงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสแกนจึงต้องเป็นแสงที่ส่องเข้ามาอาคาร ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 13.00 น หากหลังจากช่วงเวลานี้จะทำให้ความสว่างของหน้ากระดาษซ้ายขวาไม่เท่ากัน เพราะรูปแบบการวางหนังสือที่อยู่ในแท่นวางรูปตัว V และตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องสแกน เป็นผลให้แสงที่ตกกระทบทั้ง 2 หน้าไม่เท่ากัน
 • ขั้นตอนแรกหลังจากการจัดแสงสว่างได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็นการปรับตำแหน่งของกล้องทั้ง 2 ตัวที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่องสแกน โดยเมื่อมีการปรับตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาของหนังสือ ที่แสดงผ่านซอฟต์แวร์ BookDrive จะต้องอยู่ในตำแหน่งพอดีกัน
 • การเริ่มต้นสแกนหนังสือ จะเริ่มปรับความละเอียดโดยใช้หน้าทีมีเนื้อหา เพื่อทดสอบความละเอียดของภาพที่ได้รับ จากนั้นเปลี่ยนขนาดมุมมองของภาพ จาก Fit Page ให้เป็นขนาด 1:1 เพื่อให้เห็นความคมชัดและความละเอียดที่แท้จริง ของภาพที่ได้
 • หากภาพที่ได้ยังมีความละเอียดและความชัดเจนไม่เพียงพอ ให้เปลี่ยนโหมดการ Focus ของกล้องให้อยู่ในโหมด Auto Focus ทดสอบจนกระทั่งได้ภาพที่มีแสงสว่างและความคมชัดที่เหมาะสม เปลี่ยนโหมดของกล้องกลับไปสู่โหมด Manual Focus เพื่อให้กล้องจดจำตำแหน่งของการ Focus ที่เหมาะสม
 • เมื่อได้องค์ประกอขของภาพที่เหมาะสม ให้เริ่มสแกนหน้าปกของหนังสือก่อนเป็นลำดับแรกเพราะขนาดของหน้าปกหลักจากการตัด จะมีขนาดไม่เท่ากับขนาดของหน้าที่มีเนื้อหา ทำให้การปรับตำแหน่งของกล่องตัด (Crop area) จะแตกต่างออกไป หลังจากสแกนหน้าปกด้านหน้าเสร็จ อาจสแกนหน้าปกหลังหรือเริ่มต้นที่หน้าเนื้อหาเป็นลำดับถัดไป
 • การสแกนหน้าเนื้อหาจะมีลำดับการประมวลผลและขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ที่ได้จากการ
  2. เข้าสู่ซอฟต์แวร์ BookDrive ตั้งค่าของหนังสือให้เหมาะสมกับตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  3. เริ่มการสแกนโดยการกดปุ่ม Enter เพื่อ Capture หรือ สแกนหน้าปัจจุบันบนแท่นวาง
  4. เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ภาพที่ได้จะแสดงในซอฟต์แวร์ของ BookDrive และปรากฏกล่องสำหรับการตัด (Crop area)  ขึ้นบนภาพที่สแกน จากนั้นผู้สแกนจะต้องทำการปรับ เพื่อตัดส่วนเกินและเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาของหน้ากระดาษทั้งซ้ายและขวา
  5. จากนั้นพลิกหน้าหนังสือเป็นหน้าถัดไป กดปุ่ม Enter อีกครั้ง
  6. ในขณะที่กดปุ่ม Enter ซอฟต์แวร์จะประมวลผล โดยเริ่มต้นจากการตัดหน้ากระดาษก่อนหน้าที่กำหนดขอบเขตของการตัดไว้ สแกนหน้าหนังสือปัจจุบันและแสดงในซอฟต์แวร์อีกครั้งเพื่อรอการปรับตำแหน่งจากผู้สแกนเป็นลำดับถัดไป
  7. เมื่อสแกนจนถึงหน้าสุดท้ายของหนังสือแล้ว ปรับตำแหน่งของกล่องตัด (Crop area) ให้เหมาะสม จากนั้นไปยังเมนู Action > Crop หรือกดปุ่ม C บนคีย์บอร์ดเพื่อตัดส่วนที่เกินในหน้าสุดท้ายของหนังสือ
 • หลังจากขั้นตอนของการสแกนเสร็จสิ้นทั้งหมด ในแต่ละหน้าของหนังสือจะต้องถูกนำไปใส่ลายน้ำ (Water mark) เพื่อแสดงสิทธิ์ของการครอบครอง การเข้าถึงต่อผู้ใช้ของหนังสือที่เปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์มาอยู่ในรูปแบบดิจิตอล และแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์ PDF หรือไฟล์อื่นๆ

ปัญหาที่พบเจอระหว่างการสแกนโดยใช้เครื่อง BookDrive DIY

 • การสแกนแต่ละครั้งจะต้องพึ่งพาแสงจากสภาพแวดล้อมของห้องและภายนอกอาคาร ดังนั้นหากวันไหนท้องฟ้ามืด แสงแดดไม่ส่องสว่างเพียงพอ จึงทำให้ไม่สามารถสแกนหนังสือได้ในวันนั้น
 • กล้องที่ใช้ในการสแกน เมื่อสแกนเสร็จสิ้นจะต้องถอดเก็บแยกกับตัวเครื่อง ทำให้เมื่อมีการนำมาใช้งานอีกครั้งจะต้องมีการปรับองค์ประกอบของภาพทุกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการเริ่มต้นสแกนในแต่ละครั้ง
 • หนังสือที่ได้จากการสแกนแต่ละเล่มจะมีมาตรฐานของความสว่างและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน โดยสาเหตุหลักมาจากทั้งสองสาเหตุที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผลภาพ ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอในการสแกนหนังสือที่มีจำนวนหน้ามาก โดยมักจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการสแกน และประมวลผลผิดพลาดในบางครั้ง เช่นรูปที่สแกนหมุนกลับหัว กล่องตัดรูป (Crop area) มีขนาดผิดเพี้ยน เป็นต้น
 • ซอฟต์แวร์มักทำงานไม่ประสานกับฮาร์ดแวร์หรือกล้องที่ใช้สำหรับการสแกน มีบ่อยครั้งที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ทั้งๆ ที่มีสถานะของเชื่อมต่อของกล้องผ่านพอร์ต USB อยู่ในสถานะที่เชื่อมต่อแล้ว

 

ความคิดเห็นต่อการฝึกงานในวันนี้

แม้ว่าการฝึกงานในวันนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นการสแกนหนังสือเป็นส่วนใหญ่ การสแกนหนังสือแต่ละเล่มใช้เวลามากพอสมควร นอกเหนือไปจากการพลิกเอกสาร และกดปุ่มสแกนแล้ว ในระหว่างนั้นจะต้องค่อยแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งปัญหาที่ซอฟต์แวร์แจ้งเตือนให้จบการทำงานเพื่อเริ่มใหม่ ปัญหากล้องไม่สามารถเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ โดยการแก้ปัญหาแต่ละครั้งจะต้องถอยสาย USB หรือเปิด-ปิด กล้องอยู่ตลอดเวลา บางครั้งมีการถ่ายทับกับหน้าเดิมที่ถ่ายเสร็จแล้ว นอกจากนี้ในการสแกนหนังสือเล่มที่ 2 เกิดปัญหาภาพที่ได้จากการสแกนมีการสร้างชื่อไฟล์ซ้ำกับไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ยังโชคดีตรงที่ว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ลบไฟล์เดิมออก เพียงแต่ทำการเปลี่ยนชื่อของไฟล์เดิมให้ต่างออกไป การแก้ไขปัญหาจึงทำโดยการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทั้งหมดใหม่และจัดเรียงลำดับเพื่อให้แต่ละหน้าต่อเนื่องกัน เต็มไปด้วยปัญหาที่เกิดจากเครื่องสแกนและคนสแกน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาทำให้ได้มองเห็นและพยายามหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการทำงาน

ก่อนเลิกฝึกงานในวันนี้ ได้เข้าไปศึกษาดูการทำงานของ ฺBook2net Kiosk อีกครั้ง ครั้งนี้ลักษณะการทำงานดีขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้า โดยสามารถสแกนและตัดส่วนที่เกินบางส่วนออกมาได้ แต่ยังมีส่วนเกินที่เป็นขอบสีขาวจากเนื้อหาออกมา จากปัญหาดังกล่าวทำให้ลองกลับมามองย้อนว่า ถ้าหากในกรณีที่เครื่อง Book2net Kiosk ยังไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนดังตอนแรกที่จัดซื้อเข้ามา แต่ความสามารถบางส่วนที่ ฺBook2net Kiosk ยังคงเดิมคือการสแกนหนังสือในสภาพแวดล้อมที่แสง และความสว่างคงที่ การแก้ไขปัญหาการตัดส่วนที่เกินนอกจากเนื้อหาที่คิดว่าจะสามารถทำได้ตอนนี้ คือการเพิ่มคุณสมบัติการตัดภาพ (Crop) เข้าไปใหม่ โดยอาจเป็นการพัฒนาเพิ่มเติม โดยใช้ Javascript (jQuery) ร่วมกับ PHP ทำงานในลักษณะของ Web-based โดยพัฒนาลักษณะการทำงานให้คล้ายคลึงกับ BookDrive โดยการสร้างกล่องตัด (Crop area) ขึ้นมาให้อัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดหน้าหนังสือทั้งซ้าย-ขวาพร้อมกัน จากคำสั่งที่มาจากคนสแกน และใช้ตำแหน่งและขนาดของกล่องตัด (Crop area) ที่ตั้งค่าไว้แล้วกับหน้าหนังสือหน้าอื่นๆ ด้วยเช่นกัน การแก้ไขปัญหานี้อาจเป็นการเพิ่มภาระงานของการสแกนเพิ่มขึ้น แต่เพื่อทดแทนกับประสิทธิภาพเดิม และจะยังคงได้หนังสือในรูปแบบดิจิตอลที่มีองค์ประกอบของภาพที่สม่ำเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การทำงานผ่าน Web-based อาจจะช่วยให้ขั้นตอนที่ตามมาหลังจากการสแกนง่ายขึ้น โดยยกตัวอย่างในกรณีของการใส่ Bookmark ที่จะต้องนำไฟล์หน้าหนังสือทั้งหมดไปรวมไว้ในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว และเพิ่ม Bookmark เข้าไป ในทางกลับกันหากเราเพิ่มคุณสมบัติการเพิ่ม ฺBookmark เข้าไปในส่วนของ Web-based ที่พัฒนาขึ้นมา จะช่วยตัดขั้นตอนของการรวมไฟล์ออกไป ข้อด๊ที่เกิดขึ้นจะส่งต่อไปยังขั้นตอนของการเผยแพร่หรือส่งต่อเอกสารต่อผู้ใช้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง E-book ได้จากซอฟต์แวร์เว็บเบราเซอร์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต และยังจะช่วยลดปัญหาการคัดลอกหรือเผยแพร่ไฟล์เพื่อนำการนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s