[วันที่ 4] ปฐมนิเทศนักศึกษาฝีกงานใหม่ และลงรายการซีดี

day4

วันที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 8.00  – 10.00 น.

ในช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 4 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาฝึกงานของ สวทช. โดยกิจกรรมหลักเป็นการแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในของสวทช ซึ่งประกอบไปด้วย

  • สำนักงานบริหารกลาง ทำหน้าหลักในการบริหาร และดำเนินกิจกรรมหลักของ สวทช.
  • NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำหน้าที่ในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
  • BIOTEC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
  • NANOTEC ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการส่งเสริม และวิจัยการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดต่อคนในประเทศ
  • MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
  • TMC เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ โดยนำงานวิจัยหรือการค้นพบมาช่วยใช้ในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ

นอกเหนือจากนี้เป็นการอธิบายกฏและระเบียบการฝึกงานเบื้องต้นที่นักศึกษาฝึกงานแต่ละคน จะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน

หลักจากการปฐมนิเทศเสร็จสิ้น เป็นการเริ่มต้นฝึกงานในวันที่ 4 โดยงานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้เป็นการลงรายการสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุในรูปแบบซีด๊ ที่ได้รับมาจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตสื่อของสวทช. ซึ่งซีดีที่ได้รับมานั้นก่อนนำมาให้บริการจะต้องถูกลงรายการในฐานข้อมูลก่อนเป็นลำดับแรก โดยการให้เลขเรียกของซีดีแต่ละแผ่นจะเป็นการให้เลขแบบ Local Number ที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยฝ่ายบริการความรู้ฯ และเรียงลำดับการเข้าก่อนหลังตามลำดับ

 

เวลา 13.00 -15.00

ในช่วงบ่ายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ต่อจากช่วงเช้าคือการเพิ่มข้อมูลซีดีลงในฐานข้อมูล จากนั้นติดสันสีของหนังสือแต่เล่ม ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการให้เลขหมู่เสร็จ และพร้อมสำหรับขั้นตอนการขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ


 

ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกงานในวันนี้

ภาระงานในวันที่ 4 นี้ถือเป็นงานทั่วไปที่แต่ละห้องสมุดต้องทำ ตั้งแต่ลงรายการ เขียนเลข Bib ลงในหน้าปกในของหนังสือ ติดสันสีของสิ่งพิมพ์ขององค์กร ฯลฯ ความท้าทายในงานวันนี้ ยังมีไม่มากเท่าไหร่ ถือเป็นการเตรียมตัว เตรียมพร้อมก่อนงานอื่นๆ ที่กำลังจะเข้ามา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s