[วันที่ 3] เรียนรู้บริการยืมคืนเพิ่มเติม มอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ ขึ้นชั้นและเช็คชั้นหนังสือ

day3

วันที่ 19 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

การฝึกงานในวันที่ 3 ช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนรู้งานบริการ เป็นการมอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกนี้เป็นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Dokuwiki โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนสร้างเนื้อหา และส่วนเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ ในด้านเนื้อหาที่จะถูกนำมาเสนอในระบบนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เน้นประเด็นหลักในเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยเน้นการนำเสนอให้ผู้อ่านเกิดความความสนใจเมื่อได้พบเห็น
Read More »

[วันที่ 2] เรียนรู้การกำหนดรูปแบบเอกสารดิจิทัล และการสแกนหนังสือ

day2
วันที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การจัดทำเอกสารดิจิทัลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้เรื่องการจะทำเอกสารดิจิทัลให้ตรงตามแบบมาตรฐานของ สวทช. และใช้เครื่องที่มีอยู่ของซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ พี่เล็ก (วิทยากร) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำรูปแบบของเอกสารให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ของแต่ละองค์กร ว่าความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจทำให้เอกสารดิจิตัลที่ถูกจัดทำขึ้นแล้วในอดีตหรือเอกสารที่กำลังทำขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจไม่สามารถรองรับหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากนี้ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีแต่ละระบบที่แตกต่างกัน อาจทำให้เอกสารดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบเดียวกันก็อาจแสดงผลได้ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำเอกสารดิจิทัลในแต่ละครั้งจะต้องถูกกำหนดมาตรฐานขึ้น และใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ เพื่อให้เอกสารดิจิทัลที่จัดทำขึ้นนั้นมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และยังส่งผลดีต่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารชิ้นนั้นไปยังรูปแบบ (Format) อื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ของเอกสารชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดทำ ที่จัดทำเอกสารต้นฉบับขึ้นเพียงครั้งเดียวและสามารถเผยแพร่เอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นในหลายรูปแบบ และท้ายที่สุดยังช่วยให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นRead More »

[วันที่ 1] บริการยืมคืน และสร้างบล็อกเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

day1

วันที่ 17 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวารสารในห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีหน้าที่หลักในการเป็นห้องสมุดกลาง และให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดแล้ว ผู้เข้าใช้งานทุกคนสามารถยืมสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้ โดยมีระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง 15 วัน แต่ละครั้งไม่เกิน 5 เล่ม

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ KOHA ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบ Open Source เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ภายในห้องสมุด โดยหนังสือและทรัพยาสารสนเทศแต่ละชิ้นจะถูกระบุรายละเอียด และข้อมูลทางบรรณานุกรมด้วย QR Code การนำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งนั้นจะทำการสแกนผ่านเครื่องอ่าน QR Code และนำไปประมวลผลในระบบยืมคืนRead More »