[วันที่ 7] เรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resource) และการเพิ่ม Watermark ในไฟล์ PDF

day7

วันที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการฝึกงานในเช้าวันที่ 7 เป็นการเรียนรู้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดผ่ายบริการความรู้ ฯ โดยพี่พรพรรณ บุญยะทิม (วิทยากร) ซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านนี้ พี่พรพรรณอธิบายถึงวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช. ว่าการจัดหาฐานข้อมูลในแต่ละฐานจะถูกพิจารณาโดยคณะทำงานจัดหาสารสนเทศวิชาการ สวทช. โดยพิจารณาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของสวทช. ในปัจจุบันนั้นมีฐานข้อมูลที่ถูกบอกรับจำนวนทั้งสิ้น 9 ฐานข้อมูลได้แก่

  1. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  2. Web of Science
  3. SpringerLink
  4. ScienceDirect
  5. Scopus
  6. American Chemical Society (ACS)
  7. ACM (Association for Computing Machinery)
  8. Thomson Innovation (Patent)
  9. BOL (Business online)

Read More »

[วันที่ 6] ทำ Bookmark ไฟล์ E-book และเรียนรู้เทคนิคการค้นหาในฐานข้อมูล

day6

วันที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมของเช้าวันที่ 6 ของการฝึกงานเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 โดยการนำ ไฟล์ PDF ที่ผ่านขั้นตอนการสแกนโดยเครื่อง BookDrive DIY และไฟล์หน้าหนังสือทั้งหมดถูกนำมารวมกันไว้ในไฟล์เดียว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อจากนี้คือการใส่ Bookmark ของเนื้อหาแต่ละบทเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการเพิ่ม Bookmark นั้นสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน PDF โดยทั่วไป ที่มีคุณสมบัติในการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PDF ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบในการเพิ่มได้แก่ Adobe Reader Pro, Foxit ReaderRead More »

[วันที่ 5] สแกนหนังสือด้วยเครื่อง BookDrive DIY

day5

วันที่ 23 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 17.00 น.

การฝึกงานตลอดทั้งวันนี้ กิจกรรมหลักที่ทำตลอดในทั้งวันคือการได้รับมอบหมายในการสแกนหนังสือจำนวน 2 เล่ม โดยเครื่อง BookDrive DIY ที่อยู่ภายในห้องสมุดของฝ่ายบริการความรู้ฯ โดยขั้นตอนหลักของการสแกนหนังสือมีดังต่อไปนี้Read More »

[วันที่ 4] ปฐมนิเทศนักศึกษาฝีกงานใหม่ และลงรายการซีดี

day4

วันที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 8.00  – 10.00 น.

ในช่วงเช้าของการฝึกงานในวันที่ 4 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาฝึกงานของ สวทช. โดยกิจกรรมหลักเป็นการแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายในของสวทช ซึ่งประกอบไปด้วยRead More »

[วันที่ 3] เรียนรู้บริการยืมคืนเพิ่มเติม มอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ ขึ้นชั้นและเช็คชั้นหนังสือ

day3

วันที่ 19 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น.

การฝึกงานในวันที่ 3 ช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนรู้งานบริการ เป็นการมอบหมายโปรเจ็คประจำสัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกนี้เป็นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Dokuwiki โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนสร้างเนื้อหา และส่วนเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ ในด้านเนื้อหาที่จะถูกนำมาเสนอในระบบนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เน้นประเด็นหลักในเรื่องของความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยเน้นการนำเสนอให้ผู้อ่านเกิดความความสนใจเมื่อได้พบเห็น
Read More »

[วันที่ 2] เรียนรู้การกำหนดรูปแบบเอกสารดิจิทัล และการสแกนหนังสือ

day2
วันที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การจัดทำเอกสารดิจิทัลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกงานเป็นการเรียนรู้เรื่องการจะทำเอกสารดิจิทัลให้ตรงตามแบบมาตรฐานของ สวทช. และใช้เครื่องที่มีอยู่ของซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ พี่เล็ก (วิทยากร) ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำรูปแบบของเอกสารให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ของแต่ละองค์กร ว่าความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอาจทำให้เอกสารดิจิตัลที่ถูกจัดทำขึ้นแล้วในอดีตหรือเอกสารที่กำลังทำขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน อาจไม่สามารถรองรับหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากนี้ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีแต่ละระบบที่แตกต่างกัน อาจทำให้เอกสารดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบเดียวกันก็อาจแสดงผลได้ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทำเอกสารดิจิทัลในแต่ละครั้งจะต้องถูกกำหนดมาตรฐานขึ้น และใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ เพื่อให้เอกสารดิจิทัลที่จัดทำขึ้นนั้นมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และยังส่งผลดีต่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารชิ้นนั้นไปยังรูปแบบ (Format) อื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์ของเอกสารชิ้นนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดทำ ที่จัดทำเอกสารต้นฉบับขึ้นเพียงครั้งเดียวและสามารถเผยแพร่เอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นในหลายรูปแบบ และท้ายที่สุดยังช่วยให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นRead More »

[วันที่ 1] บริการยืมคืน และสร้างบล็อกเพื่อบันทึกการปฏิบัติงาน

day1

วันที่ 17 เมษายน 2557

เวลา 8.00 – 12.00 น

เรียนรู้การให้บริการยืม-คืน หนังสือและวารสารในห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีหน้าที่หลักในการเป็นห้องสมุดกลาง และให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดแล้ว ผู้เข้าใช้งานทุกคนสามารถยืมสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุดได้ โดยมีระยะเวลาในการยืมแต่ละครั้ง 15 วัน แต่ละครั้งไม่เกิน 5 เล่ม

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ KOHA ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบ Open Source เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ภายในห้องสมุด โดยหนังสือและทรัพยาสารสนเทศแต่ละชิ้นจะถูกระบุรายละเอียด และข้อมูลทางบรรณานุกรมด้วย QR Code การนำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งนั้นจะทำการสแกนผ่านเครื่องอ่าน QR Code และนำไปประมวลผลในระบบยืมคืนRead More »